Avis de marché

Vlees-worstproducten-bereide maaltijden

Fournitures
Date publication
06-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
De Brusselse Keukens - Publiekrechtelijke Vereniging | 1020 Brussel, BE | Organisme de droit public
Codes sujets (CPV)
03321200 - Veaux
03322100 - Moutons
03325100 - Lapins
15110000 - Viande
15111100 - Viande de bœuf
15112000 - Volaille
15113000 - Viande de porc
15119000 - Viandes diverses
15131120 - Charcuterie
15131500 - Produits à base de volaille
15894200 - Repas préparés
15894600 - Garnitures pour sandwichs
15896000 - Produits surgelés
Contenu bref
Vlees-worstproducten-bereide maaltijden
Description lots

Lot 1: vers rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees

Description
vers rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees
Codes sujets supplémentaires (CPV)
03321200 - Veaux
03322100 - Moutons
03325100 - Lapins
15111100 - Viande de bœuf
15112000 - Volaille
15113000 - Viande de porc
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 2: Gevogelte

Description
Gevogelte
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15112000 - Volaille
15131500 - Produits à base de volaille
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 3: vlees zonder zout

Description
vlees zonder zout
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15119000 - Viandes diverses
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 4: Bevroren vlees

Description
Bevroren vlees
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15119000 - Viandes diverses
15896000 - Produits surgelés
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 5: worstproducten

Description
worstproducten
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131120 - Charcuterie
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 6: Worstproducten zonder zout

Description
Worstproducten zonder zout
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15131120 - Charcuterie
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 7: Bereide salades

Description
Bereide salades
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15894600 - Garnitures pour sandwichs
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 8: Bereide maaltijden

Description
Bereide maaltijden
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15894200 - Repas préparés
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5

Lot 9: Bio Vlees

Description
Bio Vlees
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15110000 - Viande
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Leveringstermijn - 15
Qualité: Organoleptisch aspect - 10
Qualité: Veiligheid - Hygiën - Traceerbaarheid - 10
Qualité: Toepassingsgebied van het aanbod - 5
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De recentste jaarrekeningen (van de prestaties van 2012, 2013 et 2014) of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijnMinimaal niveau(s):
CA jaarlijkse globaal: min. 3 X het jaarlijks geschatte totaal van de opdracht (op zijn minst het geschatte volume in euro’s/jaar weergeven).
CA jaarlijks relatief: min. 2 X het geschatte jaarlijks totaal van de percelen voor welke de inschrijver een bod geeft.
.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Het inschrijvingsbewijs van de kandidaat of bieder in het beroeps- of handelsregister, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest of door een ondergetekende verklaring.
* Een geldig certificaat of een zakelijk certificaat van het FAVV en bewijsmateriaal met betrekking tot kwaliteitsgarantie.
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Minimumeisen : Voor de laatste 3 jaren:
Per jaar; minstens 2 gelijkwaardige referenties.
truck tower-crane sharing