Avis de marché

Raamovereenkomst voor de aankoop van antibiotica (2)

Fournitures
Date publication
29-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw | B-3000 Leuven, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33650000 - Anti-infectieux généraux à usage systémique, vaccins, antinéoplasiques et immunomodulateurs
33651100 - Antibactériens à usage systémique
Contenu bref
Voorwerp van deze leveringen: raamovereenkomst voor de aankoop van antibiotica.
* d.i. raamovereenkomst met één firma (per perceel) – alle voorwaarden bekend.
De opdracht is een samengevoegde opdracht, waarbij Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven als aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende ziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 36 maanden. Deze kan verlengd worden met 1 jaar en heeft bijgevolg een maximale looptijd van 4 jaar.
De raming van de behoefte is de raming voor alle deelnemende ziekenhuizen over de maximale duurtijd, nl 4 jaar. De raming houdt geen enkele verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
Met betrekking tot bepaalde percelen, zullen de ziekenhuizen pas inpassen na het verstrijken van de huidige contracten, dit ten laatste echter op 1 januari 2017.
De leverancier levert op elk van de aangeduide leverplaatsen.
De leveringen voor alle percelen dienen te gebeuren op de volgende leveradressen en binnen de aangegeven uur sloten.
* Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart Leuven vzw:
Consciencestraat, ingang Spoedgevallen te 3000 Leuven
Magazijn open van 8.00u tot 12.00u
* Regionaal Ziekenhuis Tienen/apotheek:
Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
Magazijn open van 9u tot 17u
* Vzw Emmaüs - AZ Sint Maarten
Leverplaats 1:
AZ Sint Maarten, Campus Leopoldstraat
Apotheek
Leopoldstraat 2 , 2800 Mechelen
Tussen 8.30 en 16.30u
* Leverplaats 2:
Vzw Emmaüs - AZ Sint Maarten, Campus Rooienberg
Apotheek
Rooienberg 25, 2570 Duffel
Tussen 8.30 en 16.30u
* Vzw Emmaüs - AZ Sint Jozef:
Leverplaats:
Algemeen Ziekenhuis Sint Jozef
Apotheek
Oude Liersebaan 4, 2390 Malle
Tussen 8.30 en 16.30 * Heilig Hartziekenhuis vzw
Leverplaats :
Heilig Hartziekenhuis vzw
Dienst Apotheek Blok C, 3de verdiep
Mechelsestraat 24 B-2500 Lier
Openingsuren: 8u30-17u.
* Imelda vzw
Leverplaats :
Imelda vzw
Dienst Apotheek
Imeldalaan 9
2820 Bonheiden
Openingsuren: Ma tot Vr. 7u45-16.15u.
Description lots

Lot 1: Penicillinase – resistente smalspectrumpenicillines intraveneuze vorm

Description
Penicillinase – resistente smalspectrumpenicillines intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33650000 - Anti-infectieux généraux à usage systémique, vaccins, antinéoplasiques et immunomodulateurs
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 2: Flucloxacilline 500mg capsule/tablet

Description
Flucloxacilline 500mg capsule/tablet
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 3: Moxifloxacine orale vorm

Description
Moxifloxacine orale vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 4: Moxifloxacine intraveneuze vorm

Description
Moxifloxacine intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 5: Clarithromycine intraveneuze vorm

Description
Clarithromycine intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 6: Cefepim intraveneuze vorm

Description
Cefepim intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 7: Ciprofloxacine intraveneuze vorm

Description
Ciprofloxacine intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 8: Ciprofloxacine orale vorm

Description
Ciprofloxacine orale vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 9: Linezolid orale vorm

Description
Linezolid orale vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 10: Meropenem intraveneuze vorm

Description
Meropenem intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 11: Piperacilline-tazobactam intraveneuze vorm

Description
Piperacilline-tazobactam intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 12: Vancomycine intraveneuze vorm

Description
Vancomycine intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 13: Clindamycine intraveneuze vorm

Description
Clindamycine intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 14: Fluconazole intraveneuze vorm

Description
Fluconazole intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 15: Amoxicilline met enzymeninhibitor - intraveneuze vorm

Description
Amoxicilline met enzymeninhibitor - intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 16: Amoxicilline met enzymeninhibitor - orale vorm

Description
Amoxicilline met enzymeninhibitor - orale vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 17: Cefazoline intraveneuze vorm

Description
Cefazoline intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique

Lot 18: Ceftazidim intraveneuze vorm

Description
Ceftazidim intraveneuze vorm
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33651100 - Antibactériens à usage systémique
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Geen negatief eigen vermogen.
* Financiële ratio's : liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar
* Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
Au minimum
geen negatief eigen vermogen

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een bewijs van registratie van het geneesmiddel (per vorm en per verpakking) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt.
* Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) per product/vorm.
* De inschrijver dient zijn bekwaamheid om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van
- een lijst met de voornaamste klanten in België.
- de beschrijving van de manier waarop de productiecapaciteit gecontroleerd, beheerst en op punt gehouden wordt in relatie tot de opgegeven, indicatieve volumes.
- de beschrijving van de maatregelen die ze treft om kwaliteit te waarborgen.
* Eén gratis staal of placebo (die desgevallend terug opgehaald kunnen worden na sluiting van het dossier) van elke presentatievorm/dosis en toedieningsvorm (in geval van tabletten de ganse blister);
* Foto’s & bijhorende afmetingen van de flacon van de uitwendige verpakking (minimaal de secundaire en de tertiaire verpakking) evenals van de transport-, en de etikettering.
Au minimum
idem als vereiste bewijsstukken.
truck tower-crane sharing