Avis de marché

Aankoop medische toestellen: CT's

Fournitures
Date publication
28-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Groeninge vzw | 8500 Kortrijk, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33100000 - Équipements médicaux
Contenu bref
Aankoop medische toestellen: CT's
Description lots

Lot 1: Aankoop CT toestellen AZ Groeninge Kortrijk

Description
Aankoop CT toestellen AZ Groeninge Kortrijk
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33100000 - Équipements médicaux

Lot 2: Aankoop CT toestel St Jozefsziekenhuis Izegem

Description
Aankoop CT toestel St Jozefsziekenhuis Izegem
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33100000 - Équipements médicaux

Lot 3: Overname CT toestellen AZ Groeninge Kortrijk

Description
Overname CT toestellen AZ Groeninge Kortrijk
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33100000 - Équipements médicaux

Lot 4: Overname CT toestel St Jozefskliniek Izegem

Description
Overname CT toestel St Jozefskliniek Izegem
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33100000 - Équipements médicaux
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
De bankverklaring dient te zijn opgemaakt in 2016.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* CE Attest
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Au minimum
Minimum 3 referenties uit de ziekenhuiswereld voor gelijkaardige toestellen kunnen aantonen en dit binnen de laatste 5 jaar.
truck tower-crane sharing