Avis de marché

leveren van medicatie voor de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Lembeek , Wielsbeke

Fournitures
Date publication
01-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Wielsbeke | 8710 Wielsbeke, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale
Codes sujets (CPV)
33600000 - Produits pharmaceutiques
Contenu bref
Voorwerp van deze leveringen: leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de bewoners van het woonzorgcentrum Ter Lembeek , Wielsbeke.
Plaats van dienstverlening: WZC 'Ter Lembeek', Hernieuwenstraat 15 te 8710 Wielsbeke
Het doel van de opdracht is de aanstelling van een apotheek die geneesmiddelen, farmaceutische
specialiteiten en verzorgingsproducten levert aan en tot bij de bewoners van het WZC Ter Lembeek
te Wielsbeke, voor zover deze hiervoor kiezen. De apotheker levert niet alleen geneesmiddelen,
farmaceutische specialiteiten en verzorgingsproducten maar staat ook in voor de farmaceutische zorg.
Dit omvat alle handelingen en diensten die hij aan een bewoner verleent, met als doel de
levenskwaliteit te verbeteren door het behalen van farmacotherapeutische doelstellingen op
preventief, curatief of palliatief vlak.
Onder verzorgingsproducten wordt verstaan de verzorgingsproducten op vraag van de
bewoner/familie of op voorschrift van de behandelend geneesheer die niet vervat zijn in de ligdagprijs
en die aangekocht worden ten laste van de bewoner.
De apotheker zorgt voor een optimale communicatie met de behandelende geneesheer, coördinerend
arts en verplegend en verzorgend personeel van het WZC, alsook met de bewoners die er verblijven
en hun familie, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake het medische geheim
en het voorschrift.
Indien nodig, stelt de apotheker een individuele en recente historiek van de geneesmiddelen ter
beschikking van de voorschrijver of bewoners/familie. De apotheker adviseert de behandelende
geneesheer betreffende de mogelijkheden in kostprijs. De apotheker houdt bij de levering van de
producten rekening met de prijs (voorkeur goedkoopste product), de wijze en vorm van toedienen
afgestemd op de mogelijkheden van de bewoner, het formularium opgemaakt door het WZC en de beschikbaarheid van het product.
De apotheker werkt actief mee aan de organisatorische werking in het WZC tussen de medewerkers
van het WZC en de artsen van de bewoners.
Daarbij is op zeer regelmatige basis (minstens 4x per jaar) een overleg in het kader van de samenwerking.
Met de CRA, WZC en leverancier is er minstens halfjaarlijks een overleg over het medicatiebeleid. De apotheker doet waar nodig verbetervoorstellen betreffende het medicatiebeleid van het WZC
Er is een evaluatieperiode voorzien van maximaal 6 maanden. Na deze startperiode van 6 maand
moet het volledige systeem naar tevredenheid werken.
In de opstartfase is een intensieve begeleiding van het WZC en zijn medewerkers voorzien door de
apotheker.
Leveringsplaats: WZC 'Ter Lembeek', Hernieuwenstraat 15 te 8710 Wielsbeke
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit van de dienstverlening - 80
Qualité: Prijskorting voor bewoners : % korting - 15
Qualité: Administratieve vergoeding voor het OCMW - 5
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
bij het ontbreken van de bankverklaring wordt de offerte geweigerd.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Er dienen minstens 2 apothekers in dienst te zijn en er dient een ICT ondersteuning aanwezig te zijn die het voorgestelde systeem kan ondersteunen.
afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en bewijs van verzekering beroepsrisico's van de apotheek.
erkenningsnummer en overeenkomst apothekers - verzekeringsinstellingen (riziv conventie)
Au minimum
2 apothekers in dienst en ICT ondersteuning die het voorgestelde systeem kan ondersteunen.
bewijs van verzekeringen zoals vermeld
erkenningsnummer van de apotheek
Als aan een van deze minimumeisen niet voldaan wordt of als de gevraagde attesten ontbreken, wordt de offerte geweigerd.
truck tower-crane sharing