Avis de marché

Aankoop bed- en ligmeubilair ziekenhuis

Fournitures
Date publication
15-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Groeninge vzw | 8500 Kortrijk, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33192000 - Mobilier médical
33192120 - Lits d'hôpital
33192160 - Chariots-brancards
33192210 - Tables d'examen
39143112 - Matelas
39516120 - Oreillers
Contenu bref
Deze opdracht betreft aankoop van bed- en ligmeubilair, met raamovereenkomst voor perceel 5. Opgedeeld in verschillende percelen.
Description lots

Lot 1: Bedden en nachttafels

Description
Bedden en nachttafels
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
33192120 - Lits d'hôpital

Lot 2: Onderzoekstafels

Description
Onderzoekstafels
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
33192210 - Tables d'examen

Lot 3: Brancards

Description
Brancards
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
33192160 - Chariots-brancards

Lot 4: Brancard douche

Description
Brancard douche
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
33192160 - Chariots-brancards

Lot 5: Matrassen en hoofdkussens

Description
Matrassen en hoofdkussens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192120 - Lits d'hôpital
39143112 - Matelas
39516120 - Oreillers
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
Bankverklaring dient te zijn opgemaakt in het jaar 2016.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Au minimum
Minimum 2 referenties dienen afkomstig te zijn van ziekenhuizen met meer dan 300 erkende bedden.
truck tower-crane sharing