Avis de marché

Raamovereenkomst voor levering van rolstoelen en rollators

Fournitures
Date publication
27-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Hospilim VZW | 3590 Diepenbeek, BE | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
33193000 - Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
33193120 - Fauteuils roulants
Contenu bref
Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, bestaande uit de 8 Limburgse algemene & categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra. De werkende leden zijn:
1. Algemeen Ziekenhuis Vesalius (346 bedden)
2. Jessa Ziekenhuis (988 bedden)
3. Sint-Franciskusziekenhuis (248 bedden)
4. Mariaziekenhuis Noord-Limburg (318 bedden)
5. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (310 bedden)
6. Revalidatie & MS-centrum (120 bedden)
7. Ziekenhuis Maas en Kempen (213 bedden)
8. Ziekenhuis Oost-Limburg (811 bedden)
9. Medisch Centrum St.-Jozef (304 bedden)
10. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (288 bedden)
11. Asster (611 bedden)
12. Kinderpsychiatrisch Centrum Genk (15 bedden)
De vereniging heeft tot doel:
- Het overleg en de samenwerking tussen algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door de creatie van een gemeenschappelijk overlegplatform;
- Synergiën en schaalvoordelen te realiseren ten behoeve van de ziekenhuizen en de psychiatrische centra;
- Het verrichten van diensten die rechtstreeks in het belang zijn van de leden, waaronder, maar niet limitatief, het voorzien in ondersteunende ziekenhuisfaciliteiten en/of het uitbouwen van logistieke ondersteuningsprocessen voor de leden. Hierbij vertegenwoordigt de aan de leden aangerekende vergoeding slechts de terugbetaling van de door de vzw Hospilim werkelijk gedane uitgaven;
- Rechtstreeks of onrechtstreeks de werkzaamheden van een aankoop- en/of opdrachtencentrale uit te oefenen, zoals omschreven in art. 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
- Het samenbrengen, opbouwen en overdragen van kennis, ervaringen en competenties ondermeer, maar zonder daartoe beperkt te zijn, op het vlak van overheidsaanbestedingen, outsourcing van niet-kernactiviteiten, logistiek, informatietechnologie, personeelsbeleid, enz. met als doel de kwaliteit van de dienstverlening, met name in het kader van de kernactiviteiten, te bevorderen en te optimaliseren;
Contact:
Vzw HospiLim - gebouw ‘Bioville’ - Agoralaan Abis B-3590 Diepenbeek
Tel. 011 28 69 63 www.hospilim.be
Voorwerp van deze leveringen:
Open offertevraag via raamovereenkomst voor levering van rolstoelen en rollators via meerdere deelnemers, niet alle voorwaarden gekend.
Toelichting:
Teneinde te kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot vervanging of aanschaf van hogervermelde rolstoelen en rollators wenst de VZW Hospilim over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de duur van 48 maanden, conform artikel 32 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Deze raamovereenkomst laat toe om zowel voor de Werkende Leden van HospiLim om op korte termijn en na nieuwe in mededingingstelling opdrachten te gunnen op het moment van hun specifieke aankoopbehoefte tegen de voordeligste voorwaarden en dit volgens de meest recente technologie.
De opdrachtgever garandeert geen minimumafnames noch exclusiviteit.
Leverplaats.
Alle campussen van de Werkende Leden aangesloten bij de VZW HospiLim zijn potentiële leveringsplaatsen.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 Aankoop Standaard rolstoelen
Perceel 2 Aankoop Obesitas rolstoelen
Perceel 3 Aankoop Orthopedische, multipositie rolstoelen
Perceel 4 Aankoop Transportstoelen
Perceel 5 Rollators
Het is niet toegelaten andere producten te leveren dan diegene, die bij het indienen van de offerte aangeboden worden.
Wanneer een product uit het gamma verdwijnt, moet de aanbestedende overheid hiervan verwittigd worden. In dat geval moet de leverancier een gelijkwaardig product aanbieden tegen maximum dezelfde prijs als het oorspronkelijke product.
Description lots

Lot 1: AANKOOP STANDAARD ROELSTOELEN

Description
AANKOOP STANDAARD ROELSTOELEN
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33193000 - Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
33193120 - Fauteuils roulants

Lot 2: AANKOOP OBESITAS ROLSTOELEN

Description
AANKOOP OBESITAS ROLSTOELEN
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33193000 - Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
33193120 - Fauteuils roulants

Lot 3: AANKOOP ORTHOPEDISCHE, MULTIPOSITIE ROLSTOELEN

Description
AANKOOP ORTHOPEDISCHE, MULTIPOSITIE ROLSTOELEN
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33193000 - Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
33193120 - Fauteuils roulants

Lot 4: AANKOOP TRANSPORTSTOELEN

Description
AANKOOP TRANSPORTSTOELEN
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33193000 - Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
33193120 - Fauteuils roulants

Lot 5: AANKOOP VAN ROLLATORS

Description
AANKOOP VAN ROLLATORS
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33193000 - Véhicules pour handicapés physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilés
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
33193120 - Fauteuils roulants
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.
3) Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar
4) Jaarrekening van de laatste 3 boekhoudkundige jaren
Au minimum
Geen negatief eigen vermogen in de laatste 3 boekjaren

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1) Lijst van de 3 voornaamste leveringen van rolstoelen, transportstoelen en rollators die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, hun bedrag en data en de referenties.
2) CE attest voor elk aangeboden product.
3) Certificaten of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van de bescherming van het milieu
- Voor kunststof onderdelen ISO 11469
- Voor metalen delen geen Chroom VI
Au minimum
1) Lijst van de 3 voornaamste klanten en leveringen van rolstoelen, transportstoelen en rollators en productenkorf gerelateerd aan dit lastenboek die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, hun bedrag en data en referenties
2) Europees CE attest voor elk aangeboden systeem.
truck tower-crane sharing