Services financiers et assurances

Services bancaires, services de dépôts, services de concession de crédit, services de leasing financier, services d'investissement des fonds de pension, services de gestion des fonds de pension, services de gestion de portefeuilles, services de conseils financiers, services d'assurance vie, services d'assurances accidents et maladie, services d'assurance défense et recours, Services d'assurance tous risques, services d'assurance fret, services d'assurance incendie, services d'assurance intempéries, services d'assurance responsabilité civile, services d'assurance crédit, services de courtage en assurances, services de réassurance, services de retraite collective, ...
APUC Ltd Avis d’attribution de marché

Provision of Insurance Services

The purpose of this framework agreement is to deliver an efficient route to market for the Institutions, by minimising the resource required to complete a compliant tendering exercise for the supply of insurance. This framework agreement will form the basis for Institutions to conduct further competition to select contractors who can best provide the most economically advantageous tender for an In...
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) SCOTLAND (UKM)
Junta de Gobierno Lucena Avis d’attribution de marché

Seguro colectivo de asistencia sanitaria y médico-quirúrgica

Seguro colectivo de asistencia sanitaria y médico-quirúrgica.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance maladie (66512200)
Code de région (NUTS) Córdoba (ES613)
Gemeente Almelo Avis d’attribution de marché

Uitgebreide brandverzekering gemeenten Almelo, Hengelo/SWB, Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen

De uitgebreide brandverzekering van de gemeenten Almelo, Hengelo/SWB, Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen vervallen op 1 januari 2020. Ter verkrijging van een nieuw contract wordt een Europese Niet-openbare procedure uitgevoerd met als doel het sluiten van een 3-jarig contract en voorts doorlopend conform bestek. Willis Towers Watson gevestigd te Amsterdam begeleidt de gemeenten Almelo, Hengelo/S...
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance incendie (66515100)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
Gemeente Westerwolde Avis d’attribution de marché

Uitgebreide brandverzekering gemeente Westerwolde

De uitgebreide brandverzekering van de Gemeente Westerwolde vervalt op 1 januari 2020. Ter verkrijging van een nieuw contract wordt een Europese Niet-openbare procedure uitgevoerd met als doel het sluiten van een 3-jarig contract en voorts doorlopend conform bestek. Willis Towers Watson gevestigd te Amsterdam begeleidt de Gemeente Westerwolde bij dit traject.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance incendie (66515100)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
Gemeente Delft Avis d’attribution de marché

Uitgebreide brandverzekering gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar

De uitgebreide brandverzekering van de Gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar vervallen op 1 januari 2020. Ter verkrijging van een nieuw contract wordt een Europese Niet-openbare procedure uitgevoerd met als doel het sluiten van een 3-jarig contract en voorts doorlopend conform bestek. Willis Towers Watson gevestigd te Amsterdam begeleidt de Gemeente Delft, Pijnacke...
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance incendie (66515100)
Code de région (NUTS) NEDERLAND (NL)
Ministry of Finance Avis d’attribution de marché

Framework Agreement on Financial Advisory Services (1)

The contracting authority wants to enter into a framework agreement regarding provision of financial advice within each of the 2 lots mentioned below:— Lot 2: Owner decisions regarding specific transactions in state-owned companies,— Lot 3: Ongoing monitoring and deliberations by the state.The framework agreement can be used by the Danish state.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services de comptabilité, services d'audit et services fiscaux (79200000)
Code de région (NUTS) DANMARK (DK)
ASET S.p.A. Avis d’attribution de marché

Procedura aperta per l’affidamento del servizio finanziario relativo all’erogazione di un mutuo chirografario decennale di 4 000 000,00 EUR erogabile...

Erogazione di un mutuo chirografario dell’importo complessivo di 4 000 000,00 EUR (quattro milioni) esclusa IVA, da perfezionarsi in una o più trances entro il periodo di preammortamento fissato in contratto.L’importo della prestazione, sulla base delle condizioni di gara, è stimato in circa 800 000,00 EUR (ottocentomila/00 euro), a titolo di interessi e spese.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services bancaires (66110000)
Code de région (NUTS) Pesaro e Urbino (ITI31)
Ville de Kervignac Avis d’attribution de marché

Prestations de services d'assurances risques statutaires

Prestations de services d'assurances pour les risques statutaires.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurances accidents et maladie (66512000)
Code de région (NUTS) Morbihan (FRH04)
West Midlands Police Avis d’attribution de marché

Insurance Services

Tenders are required for the provision of Insurance services for West Midlands Police as further detailed in the tender documents and specification.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance et services de retraite (66500000)
Code de région (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Avis d’attribution de marché

Errichtung und Management des Wachstumsfonds Mittelstand

Errichtung und Management Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen III.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services bancaires d'investissement et services connexes (66120000)
Code de région (NUTS) SACHSEN (DED)
Corte costituzionale Avis d’attribution de marché

Corte costituzionale

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte costituzionale e dei pensionati della Corte costituzionale.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance médicale (66512220)
Code de région (NUTS) Roma (ITI43)
Dirección General de Tráfico Avis d’attribution de marché

Seguro de responsabilidad civil y seguro de complementario de suscripción voluntaria para vehículos de la Dirección General de Tráfico, 2 lotes, 2019-...

Seguro de responsabilidad civil y seguro de complementario de suscripción voluntaria para vehículos de la Dirección General de Tráfico, 2 lotes, 2019-2020.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance et services de retraite (66500000)
Code de région (NUTS) Madrid (ES300)
Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Avis d’attribution de marché

Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi

1. Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy tj. przez okres 36 miesięcy, 29 sztuk fabrycznie nowych samochodów o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, rok produkcji 2019 r., wraz ze świadczeniem przez Wykonawcę obsługi serwisowej i innych usług i czynności, związanych z eksploatacją tych pojazdów, na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.2. Zamówien...
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Véhicules à moteur servant au transport de marchandises (34130000)
Code de région (NUTS) Miasto Łódź (PL711)
S&P Insurance Management AG Avis d’attribution de marché

Ausschreibung UVG-Zusatz und Krankentaggeldversicherung des Kantonsspital Uri per 1.1.2020

Ausschreibung UVG-Zusatz und Krankentaggeldversicherung des Kantonsspital Uri per 1.1.2020.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurances accidents et maladie (66512000)
Code de région (NUTS) SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA (CH0)
Município de Paredes Avis d’attribution de marché

Concurso público internacional para aquisição de serviços de seguros — Processo 69/DAP/2019

Concurso público internacional para aquisição de serviços de seguros — Processo 69/DAP/2019.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Área Metropolitana do Porto (PT11A)
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Avis d’attribution de marché

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 PLN, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań, które przypadają po roku...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000 PLN, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań, które przypadają po roku budżetowym 2019, z tytułu kredytu zaciągniętego w dniu 4.9.2009 r. w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services de concession de crédit (66113000)
Code de région (NUTS) Małopolskie (PL21)
Gmina Sędziszów Avis d’attribution de marché

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 487 500,00 PLN

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy Sędziszów na 2019 rok, w wysokości 5 487 500,00 PLN (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services de concession de crédit (66113000)
Code de région (NUTS) Kielecki (PL721)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Rectificatif

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedmiotem postępowania jest:Pakiet I1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk5. Ubezpieczenie maszyn urządzeń i aparatów technicznych od awari...
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance et services de retraite (66500000)
Code de région (NUTS) Łódzkie (PL71)
MC Habitat Rectificatif

Assurance dommages aux biens et risques annexes

Le présent appel d'offres a pour objet la souscription d'un contrat d'assurance «dommages aux biens et risques annexes» pour MC Habitat.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) Seine-et-Marne (FR102)
Magyar Államkincstár Rectificatif

Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2020–2021 év

1.rész: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás2.rész: CASCO biztosítási szolgáltatás3.rész: Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatásII.1.1) pontban karakterkorlátozás miatt rövidítésre került az eljárás elnevezése. Eredeti elnevezés: „Magyar Államkincstár részére biztosítási szolgáltatások beszerzése 2020–2021. évre”
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance (66510000)
Code de région (NUTS) MAGYARORSZÁG (HU)
Auderghem Rectificatif

Services d'assurance

Marché conjoint Commune - CPAS pour les services d'assurances
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Oudergem Rectificatif

Verzekeringsdiensten

gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW voor verzekeringsdiensten
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services financiers et d'assurance (66000000)
Code de région (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o. Avis de marché

Zavarovalne storitve

Zavarovalne storitve razdeljene na dva sklopa in sicer sklop 1_zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov in sklop 2_zavarovanje motornih vozil.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance de véhicules à moteur (66514110)
Code de région (NUTS) SLOVENIJA (SI)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva Avis de marché

Es objeto del presente contrato privado la contratación por parte del Ilustre Ayuntamiento de La Oliva del servicio de pólizas de seguro para la cober...

Es objeto del presente contrato privado la contratación por parte del Ilustre Ayuntamiento de La Oliva del servicio de pólizas de seguro para la cobertura de los riesgos descritos en los pliegos.
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance vie (66511000)
Code de région (NUTS) Canarias (ES70)
Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH Avis de marché

Versicherungsdienstleistungen: Betriebs/ Berufs- und Umwelt-Haftpflicht-Versicherung sowie Umweltschadens-Versicherung

Betriebs-/ Berufs- und Umwelt-Haftpflicht-Versicherung sowie Umweltschadens-Versicherung für die Hessen-Klinik Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH inkl. Tochterunternehmen.Versicherungssummen:Betriebs-/ Berufs-Haftpflicht-Versicherung: 10 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden, 250 000 EUR fürVermögensschäden, ohne Selbstbehalt.Versicherungsprinzip: Schadenereignisdeckung (Occurrence-Prinzip).
Publication12-11-2019
Code de sujet (CPV) Services d'assurance responsabilité civile (66516000)
Code de région (NUTS) Waldeck-Frankenberg (DE736)