Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Avis de marché – secteurs spéciaux

Juridische en financiële dienstverlening in het kader van PPS – projecten

Perceel 1: juridische dienstverlening
en
Perceel 2: financieel advies
in het kader van de structurering, de voorbereiding, de onderhandeling, de realisatie, het beheer (inclusief projectmanagement), de gebruiksfase en de (al dan niet alternatieve) financiering van investeringsprojecten in het ruime domein van het openbaar vervoer zoals georganiseerd door de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, en dit al dan niet via publiek private samenwerking (zoals bijvoorbeeld, maar geenszins beperkt tot, de uitbreiding van de bestaande of de constructie van nieuwe tramlijn- en/of bus infrastructuur, de uitbreiding van de bestaande of de bouw van nieuwe stelplaatsen voor bussen en/of trams en tot het aanschaffen van nieuw rollend materieel).


Datum van verzending van deze aankondiging
14-09-2017
Publicatiedatum
14-09-2017
Deadline
23-10-2017
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
75000000 - Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
79100000 - Juridische dienstverlening
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jozef Reyntjens
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bijgevoegde selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja