Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Avis de marché

HERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGS-PORTEFEUILLES VAN VERSCHILLENDE ENTITEITEN’

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Jansstraat 32-38
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Aankopen - Overheidsopdrachten
Telefoon
+32 25150453
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.solidaris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285926

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285926

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NVSM-2016-039-UNMS-MP-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Nationaal Verbond van Mutualiteiten

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Nationaal Verbond van Mutualiteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

HERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGS-PORTEFEUILLES VAN VERSCHILLENDE ENTITEITEN’

Referentienummer:   NVSM-2016-039-UNMS-MP-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66500000 - Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht is een opdracht voor diensten. De opdracht betreft de vernieuwing van de verzekeringsportefeuilles van het NVSM en van haar partners.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze opdracht is een opdracht voor diensten. Deze opdracht betreft de hernieuwing van de verzekeringsportefeuilles van het NVSM en zijn partners.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht wordt maximaal driemaal stilzwijgend verlengd voor een duur van 12 maanden

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   De aanbestedende overheid legt een vereiste optie op. Die heeft betrekking op de dekking Diefstal en wordt in de technische bepalingen uiteengezet in het luik Schadeverzekeringen, onderafdeling Verzekering Brand en aanverwante gevaren.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

zie het bijzonder bestek

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1 - De inschrijver bevindt zich niet in één van volgende uitsluitingsgevallen:
• 1° deelneming aan een criminele organisatie, zoals omschreven in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van het kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit;
• 2° corruptie, zoals omschreven in de artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1 van het kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;
• 3° fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
• 4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, zoals omschreven in artikel 137 van het Strafwetboek, in de artikelen 1 tot 3 van het kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, of uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 4 van dat kaderbesluit;
• 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in artikel 1 van de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
• 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel zoals omschreven in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek of in artikel 2 van de Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad;
• 7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
2-In gelijk welk stadium van de plaatsingsprocedure wordt een inschrijver die niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen uitgesloten, tenzij:
1° zijn bijdrageschuld niet hoger is dan € 3.000;
2° hij voor die schuld een afbetalingsplan heeft verkregen dat hij strikt naleeft;
3° hij kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn. Die schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan de achterstallige afbetaling van de sociale schulden. Dat laatste bedrag wordt verminderd met het bedrag van € 3.000.
3-In gelijk welk stadium van de plaatsingsprocedure wordt een inschrijver die niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van de fiscale schulden uitgesloten, tenzij:
1° zijn schuld niet hoger is dan € 3.000;
2° hij voor die schuld een afbetalingsplan heeft verkregen dat hij strikt naleeft;
3° hij kan aantonen dat hij op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn. Die schuldvorderingen moeten ten minste gelijk zijn aan de achterstallige afbetaling van de sociale schulden. Dat laatste bedrag wordt verminderd met het bedrag van € 3.000.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat of inschrijver bezorgt een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en zo nodig de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, die ten hoogste betrekking heeft op de laatste drie beschikbare boekjaren, naargelang van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de marktdeelnemer met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betreffende omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

jaarlijkse totale omzet van minimaal 40 miljoen euro exclusief btw.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) De kandidaat of inschrijver bezorgt een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of, in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door een attest van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
2) De kandidaat of inschrijver bezorgt informatie over zijn opleidings- en beroepskwalificaties.
3) De kandidaat of inschrijver bezorgt het bewijs dat hij is erkend bij de Financial Services & Market Authority (FSMA). Het geleverde bewijs moet duidelijk vermelden dat de kandidaat of inschrijver op het tijdstip van indiening van de offerte is erkend.

Eventuele minimumeisen:

1) de lijst moet ten minste 2 vergelijkbare diensten per jaar bevatten in termen van activiteitstak (schadeverzekering, verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, gecombineerde schoolverzekeringen en diverse activiteiten,arbeidsongevallenverzekering en collectieve ongevallenverzekering en voertuigenverzekeringen) en met een jaarlijks bedrag van ten minste 5 miljoen euro exclusief btw.
2) het cv van de persoon/personen die belast zal/zullen zijn met het beheer van de opdracht (SPOC) dat een individuele ervaring van ten minste 10 jaar in het beheer van tweetalige NL-FR verzekeringsportefeuilles aantoont.
3) erkend zijn bij de Financial Services & Market Authority (FSMA)

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Alle bepalingen die de verzekeringsmaterie regelen en betrekking hebben op het voorwerp van deze opdracht.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie de opdrachtdocumenten

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   minimale voorziene termijnen zijn niet haalbaar

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   11-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel
Postadres
Poelaertplein, 1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2017