Antwerpen
Rectificatif

Het afsluiten van een vlootpolis voor vaartuigen van de Stad Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382770
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285560

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Het afsluiten van een vlootpolis voor vaartuigen van de Stad Antwerpen

Referentienummer: Antwerpen-GAC/2017/4688-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66518100 - Verzekeringsmakelaarsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het afsluiten van een vlootpolis voor vaartuigen van de Stad Antwerpen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-528390

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid heeft enkele data aangepast in de bijlage overzichtstabel praktische info (zie gele zones). We hielden ons er aan u hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.