Gmina Poddębice
Avis d’attribution de marché

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Gmina Poddębice
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
ul. Łódzka 17/21
Miejscowość
Poddębice
Kod pocztowy
99-200
Kod NUTS
PL - POLSKA
Państwo
POLSKA
Osoba do kontaktów
Anna Rosiak; Ilona Stasiak
Tel.
+43 8710720
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   https://poddebice.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego

Numer referencyjny:   IGKM.271.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   66113000 - Usługi udzielania kredytu

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
1) Okres obowiązywania umowy do 31.12.2035.
2) Kredyt o którym mowa zaciągany będzie:
— w roku 2020 – do wysokości 8 000 000,00 PLN.
3) Pierwsza spłata raty kapitału nastąpi dnia 31 stycznia 2021 r.
4) Oprocentowanie kredytu równa się Wibor 1M z dnia poprzedzającego dzień odsetkowy (dzień przed rozpoczęciem okresu obrachunkowego) + marża Wykonawcy niezmienna w całym okresie kredytowania. Stawka oprocentowania podawana jest i liczona w skali roku.
W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań odpowiedniej stawki WIBOR 1M obowiązuje stawka z dnia poprzedzającego ostatnie jej notowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   2.903.881,85

Waluta:   PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   66113000 - Usługi udzielania kredytu

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   PL - POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   -

II.2.4) Opis zamówienia

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
1) Okres obowiązywania umowy do 31.12.2035.
2) Kredyt o którym mowa zaciągany będzie:
— w roku 2020 – do wysokości 8 000 000,00 PLN.
3) Pierwsza spłata raty kapitału nastąpi dnia 31 stycznia 2021 r.
4) Oprocentowanie kredytu równa się Wibor 1M z dnia poprzedzającego dzień odsetkowy (dzień przed rozpoczęciem okresu obrachunkowego) + marża Wykonawcy niezmienna w całym okresie kredytowania. Stawka oprocentowania podawana jest i liczona w skali roku.
W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań odpowiedniej stawki WIBOR 1M obowiązuje stawka z dnia poprzedzającego ostatnie jej notowanie.
5) Pierwsza płatność odsetek nastąpi ostatniego dnia miesiąca w miesiącu uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
6) Spłata ostatniej raty nastąpi do 31.12.2035.
7) Spłata kapitału powinna następować w następujących ratach miesięcznych:
— od 1 do 60 raty – 3 000,00,
— od 61 do 156 raty po – 8 000,00,
— od 157 do 167 raty po – 295 000,00,
— 168 rata – 299 000,00,
— od 169 do 179 raty po – 292 000,00,
— 180 rata – 296 000,00.
Razem: 180 rat.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak również uruchomienia niepełnej kwoty kredytu. W takich przypadkach:
— Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji.
— Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy.
9) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie okresu odsetkowego, odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
10) Odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystanych środków. Niewykorzystane środki powinny być dostępne i zaliczone do kolejnej transzy.
Pozostawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.
11) Spłata rat kapitałowych i odsetkowych odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy uregulowanie wymaganej spłaty nastąpi w pierwszy dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty.
12) Wykonawca przekazywał będzie pisemną informację o wysokości odsetek przypadających na kolejny okres spłaty.
13) Liczba, termin oraz wysokość transz uruchamianego kredytu będzie ustalana przez Zamawiającego według bieżących potrzeb z uwzględnieniem iż termin wykorzystania ostatniej transzy przypada na 31.12.2020.
14) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości kredytu w ciągu od 3 do 5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego wniosku o przekazanie środków. Zamawiający zastrzega sobie obowiązywanie powyższej zasady począwszy od dnia podpisania umowy kredytowej.
15) Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
16) Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kpc.
17) Do obliczenia ceny udzielenia kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej. Zamawiającego znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO dot. przetwarzania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Poddębice reprezentowana przez Burmistrza Poddębic z siedzibą w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice, POLSKA, tel. +48 436782580, e-mail: [email protected] 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 697021576; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych oraz osoby zapewniające usługi na rzecz administratora, a w szczególności osoby upoważnione przez spółkę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672, POLSKA) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 5262535153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Poddębice prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: (https://poddebice.ezamawiajacy.pl); 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie (z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy); 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: — w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, — prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administrator informuje, że ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1. na podstawie art. 72 ww. ustawy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2019 r. poz. 1843) dodano m.in. następujące regulacje: — art. 8a ust. 2 – z której wynika, że Zamawiający ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, — art. 8a ust. 3 – z której wynika, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, — art. 8a ust. 4 – z której wynika, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, — art. 97 ust. 1a – z której wynika, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, — art. 97 ust. 1b – z której wynika, że skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2020/S 043-101901

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   IGKM.271.1.2020

Część nr:   -

Nazwa:   Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 8 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

25-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
ul. Klonowska 2
Miejscowość
Lututów
Kod NUTS
PL
Kod pocztowy
98-360
Państwo
POLSKA
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   2.903.881,85 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   -

Najtańsza oferta:   2.903.881,85 PLN

Najdroższa oferta:   3.544.281,65 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-676
Państwo
POLSKA
Tel.
+48 224587801
E-mail
[email protected]
Faks
+48 224587803
Adres internetowy
http://www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

26-05-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-