Gemeente Beerse
Rectificatif

Leveren verzekeringsdiensten voor gemeente, OCMW en AGB Beerse

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Beerse
Nationaal identificatienummer
BE 207.505.764
Postadres
Bisschopslaan 56
Plaats
Beerse
Postcode
2340
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wouter Cools
Telefoon
+32 14622774
E-mail
[email protected]beerse.be
Fax
+32 14618185

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.beerse.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Leveren verzekeringsdiensten voor gemeente, OCMW en AGB Beerse

Referentienummer: Beerse-PPP016-1041/7012/2017-104-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het leveren van verzekeringsdiensten voor de gemeente, AGB en OCMW van Beerse zoals beschreven in de technische bepalingen van het bestek en opgenomen in de inventaris.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: “Arbeidsongevallen”
Perceel 2: “Hospitalisatie”
Perceel 3: “Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen”
Perceel 4: “Wagenpark, patrimonium en alle risico dekkingen”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-527225

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Beste Gelieve via de 3P cloud het aangepaste offerteformulier en inventaris terug te vinden.