Miasto Jordanów
Avis d’attribution de marché

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 PLN

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Miasto Jordanów
Krajowy numer identyfikacyjny
PL219
Adres pocztowy
Rynek 1
Miejscowość
Jordanów
Kod pocztowy
34-240
Kod NUTS
PL219 - Nowotarski
Państwo
POLSKA
Osoba do kontaktów
Dominika Działowska
Tel.
+48 182691700
E-mail
[email protected]
Faks
+48 182691719

Adresy internetowe

Główny adres:   https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 PLN

Numer referencyjny:   IRG.271.1.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   66113000 - Usługi udzielania kredytu

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 PLN (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Termin spłaty kredytu 2021–2034.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta:   1.721.296,55

Najdroższa oferta:   2.299.573,19

Waluta:   PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   -

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   PL219 - Nowotarski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Jordanów, Małopolska, Polska

II.2.4) Opis zamówienia

1. Zaciągnięcie kredytu do kwoty 7 495 000,00 PLN (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Termin spłaty kredytu 2021–2034.
2. Harmonogram spłaty:
Lp. terminy – kwota w PLN:
1. 31.3.21 – 50 000,00;
2. 30.6.21 – jw.;
3. 30.9.21 – jw.;
4. 31.12.21 – jw.;
5. 31.3.22 – jw.;
6. 30.6.22 – jw.;
7. 30.9.22 – jw.;
8. 31.12.22 – jw.;
9. 31.3.23 – 75 000,00;
10. 30.6.23 – jw.;
11. 30.9.23 – 50 000,00;
12. 31.12.23 – jw.;
13. 31.3.24 – 160 000,00;
14. 30.6.24 – jw.;
15. 30.9.24 – jw.;
16. 31.12.24 – 170 000,00;
17. 31.3.25 – 160 000,00;
18. 30.6.25 – jw.;
19. 30.9.25 – jw.;
20. 31.12.25 – 170 000,00;
21. 31.3.26 – 160 000,00;
22. 30.6.26 – jw.;
23. 30.9.26 – jw.;
24. 31.12.26 – 170 000,00;
25. 31.3.27 – 160 000,00;
26. 30.6.27 – jw.;
27. 30.9.27 – jw.;
28. 31.12.27 – 170 000,00;
29. 31.3.28 – 160 000,00;
30. 30.6.28 – jw.;
31. 30.9.28 – jw.;
32. 31.12.28 – 170 000,00;
33. 31.3.29 – 160 000,00;
34. 30.6.29 – jw.;
35. 30.9.29 – jw.;
36. 31.12.29 – 170 000,00;
37. 31.3.30 – 160 000,00;
38. 30.6.30 – jw.;
39. 30.9.30 – jw.;
40. 31.12.30 – 170 000,00;
41. 31.3.31 – 160 000,00;
42. 30.6.31 – jw.;
43. 30.9.31 – jw.;
44. 31.12.31 – 170 000,00;
45. 31.3.32 – 160 000,00;
46. 30.6.32 – jw.;
47. 30.9.32 – jw.;
48. 31.12.32 – 170 000,00;
49. 31.3.33 – 160 000,00;
50. 30.6.33 – jw.;
51. 30.9.33 – jw.;
52. 31.12.33 – 170 000,00;
53. 31.3.34 – jw.;
54. 30.6.34 – 175 000,00.
3. Wypłata kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed data uruchomienia transzy. Dopuszcza się uruchomienie 3 transzy zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego. Dopuszcza się również złożenie wniosku o wypłatę całej kwoty kredytu w jednej transzy. Maks. termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze.
4. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu do 10.12.2020.
5. Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w okresie od 2021 r. do 2034 r. do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.
6. Okres karencji w spłacie rat kredytu do 31.3.2021.
7. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
8. Spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wykonawcę noty odsetkowej począwszy od miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt do 30.6.2034.
Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym.
9. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na 13.2.2020 wynosi 1,63 %.
11. Jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem.
12. Zamawiający:
— zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania,
— zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat,
— nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).
13. Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania noty obciążeniowej Zamawiającemu do 20 dnia każdego mies. za pośr. faksu lub drogą elektroniczną, na nr faksu lub e-mail wskazany w umowie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa:   Cena  / Waga:   60,00

Kryterium kosztu - Nazwa:   Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty  / Waga:   40,00

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN. Szczeg. informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ w pkt 12. W postępowaniu oferta oraz oświadczenia składane są za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publ. niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dost. na miniPortalu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2020/S 038-090151

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   IRG.271.1.3.2020

Część nr:   -

Nazwa:   Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 PLN

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

14-05-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   3

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   3

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Bank Gospodarstwa Krajowego
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość
Warszawa
Kod NUTS
PL911
Kod pocztowy
00-955
Państwo
POLSKA
Tel.
+48 224751413
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
http://www.bgk.pl
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.516.474,08 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   -

Najtańsza oferta:   1.721.296,55 EUR

Najdroższa oferta:   2.299.573,19 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapisami sekcji 7 SIWZ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Do oferty należy dołączyć:
— jednolity europejski dokument zamówienia (zał. 2 do SIWZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),
— dowód wniesienia wadium.
Uwaga! W zakresie części IV JEDZ pn: „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.
Zgodnie z zapisami sekcji 8 SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie dokumentów, o których stanowi pkt 8.2 poniżej. Przedstawione oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
— aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w nn. punkcie składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357).
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których stanowi niniejszy punkt 8.3 od lit. a do c. Uwaga: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:
— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) (zał. 3 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy
ul. Postępu 17
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-676
Państwo
POLSKA
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. 12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy
ul. Postępu 17
Miejscowość
Warszawa
Kod pocztowy
02-676
Państwo
POLSKA
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
http://uzp.gov.pl

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

27-05-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-