Koninklijke Muntschouwburg
Rectificatif

AFSLUITEN VERZEKERINGSCONTRACTEN VOOR REKENING VAN DE KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Koninklijke Muntschouwburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Leopoldstraat 23
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.demunt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280401

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

AFSLUITEN VERZEKERINGSCONTRACTEN VOOR REKENING VAN DE KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

Referentienummer: TRM-ADM1701B-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66510000 - Verzekeringsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft het afluiten van de verzekeringspolissen Personen, Aansprakelijkheid,
Materiële schade en Auto van de Koninklijke Muntschouwburg.
Ze omvat 4 afzonderlijke percelen, en twee perceelsgebonden verplichte opties

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-527923

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 172-352945

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuwe structuur offerteformulier voor perceel 1 en perceel 4