Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Avis de marché

Verzekeringen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
500929279
Postadres
Siemenslaan 8
Plaats
Oostkamp
Postcode
8020
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Michael Gonzales
Telefoon
+32 59701086
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.zone1.be/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/21/13O/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verzekeringen

Referentienummer:   2017/21

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienstverlening  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Ondersteuning en bereikbaarheid  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.
De opdracht vangt aan op 1 januari 2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienstverlening  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Ondersteuning en bereikbaarheid  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.
De opdracht vangt aan op 1 januari 2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienstverlening  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Ondersteuning en bereikbaarheid  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   66516400 - Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Duurtijd van de opdracht: de overeenkomsten worden afgesloten voor een duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar, met een minimumduur van 3 jaar.
De opdracht vangt aan op 1 januari 2018, onder voorbehoud van gunning door de aanbestedende overheid, waartoe zij niet verplicht is. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen, alsook eventueel te besluiten tot een nieuwe opdracht op dezelfde of op een andere wijze.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienstverlening  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Ondersteuning en bereikbaarheid  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door deelname aan deze overheidsopdracht en/of het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de inschrijver op erewoord zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Dit wil zeggen dat hij niet veroordeeld is voor:
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
- omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De aanbestedende overheid zal daarnaast, voor de Belgische inschrijvers, zelf via elektronische weg de volgende noodzakelijke documenten opvragen om de uitsluitingsgronden na te gaan:
RSZ-attest inzake sociale schulden
Attest inzake btw-hoedanigheid
Attest inzake fiscale schulden
Attest inzake niet-faillissement en soortgelijke toestanden

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Deze opdracht is uitsluitend voorbehouden voor verzekeringsmaatschappijen die erkend zijn door de F.S.M.A krachtens hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1975 en de wet van 4 april 2014 Wet betreffende de verzekeringen. Verzekeringsmakelaars en andere tussenpersonen zijn uitgesloten.
- Een verklaring dient voorgelegd te worden betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver zal een omzet in de desbetreffende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de geraamde waarde is van het perceel waarvoor hij een offerte indient.

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring dient voorgelegd te worden betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver zal een omzet in de desbetreffende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de geraamde waarde is van het perceel waarvoor hij een offerte indient.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal door de aanbestedende overheid worden afgeleid uit alle informatie opgenomen in onderstaande documenten:
- Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van het jaar en van de naam van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
- De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 “attesten past performance” (attest van goede uitvoering van de diensten) die de publiekrechtelijke instantie ondertekent OF eenvoudigweg door een gelijkaardige verklaring van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver minimaal drie referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk “attest van goede uitvoering” zullen voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van deze referenties kan overgaan.
- De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24u/24, 7dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger (bedoeld wordt bvb. account manager, relatiebeheerder, inspecteur,…) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen. Dit vanaf het indienen van de offerte tot de einddatum van de overeenkomst.

Eventuele minimumeisen:

- Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht door de inschrijver, met vermelding van het jaar en van de naam van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
- De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 “attesten past performance” (attest van goede uitvoering van de diensten) die de publiekrechtelijke instantie ondertekent OF eenvoudigweg door een gelijkaardige verklaring van de publiekrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver minimaal drie referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk “attest van goede uitvoering” zullen voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van deze referenties kan overgaan.
- De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24u/24, 7dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger (bedoeld wordt bvb. account manager, relatiebeheerder, inspecteur,…) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen. Dit vanaf het indienen van de offerte tot de einddatum van de overeenkomst.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   11-01-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   13-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8 te 8020 Oostkamp

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-09-2017