Europska komisija, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Avis de marché

Studija o mogućnostima za konsolidaciju zahtjeva obveznog objavljivanja za investicijske proizvode za male ulagatelje i povezane usluge

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
SPA2, 07/20
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2835

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Studija o mogućnostima za konsolidaciju zahtjeva obveznog objavljivanja za investicijske proizvode za male ulagatelje i povezane usluge

Referentni broj:   FISMA/2017/060/C.

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79311400 - Usluge ekonomskog istraživanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Opći cilj studije je ispitati mogućnosti za razvoj alata i usluga za konsolidaciju „objavljivanja informacija” financijskih proizvoda u skladu s obvezama u zakonodavstvu Europske unije.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   250.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   66171000 - Usluge financijskog savjetovanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   00 - N/A

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Zadatke treba izvršiti u prostorima koje će odrediti izvoditelj. Održat će se najviše 3 koordinacijska sastanka s javnim naručiteljem u Bruxellesu.

II.2.4) Opis nabave

Utvrđivanje i opis:

— izazova na koje nailaze mali ulagatelji u korištenju objavljivanja,

— postojećih i planiranih inicijativa u konsolidaciji objavljivanja,

— mogućnosti za alat/uslugu za konsolidaciju objavljivanja i njihovog učinka na dionike,

— analize preferirane mogućnosti i predloženog plana provedbe.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   30

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta i prikladnost predložene metodologije  / Ponder:   65

Kriterij kvalitete - Naziv:   Organizacija rada  / Ponder:   25

Kriterij kvalitete - Naziv:   Mjere kontrole kvalitete  / Ponder:   10

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   250.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   9

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti upute za nadmetanje i nacrt ugovora o uslugama.

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   31-10-2017

Lokalno vrijeme:   -

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   07-11-2017

Lokalno vrijeme:   14:30

Mjesto:   Meeting Room 03/A007, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: [email protected] U suprotnom, javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa
rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

18-09-2017