Afdeling Media, Film en e-Cultuur
Rectificatif

Marktbevraging over de aanduiding van financieringspartner voor de Cultuurbank

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Media, Film en e-Cultuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Arenbergstraat 9
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Devroe
Telefoon
+32 25536950
E-mail
[email protected]e
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://cjsm.be/cultuur/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283593

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Marktbevraging over de aanduiding van financieringspartner voor de Cultuurbank

Referentienummer: Afdeling Media, Film en e-Cultuur-CJM/AfdMFE/01-F52_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66113100 - Diensten op het gebied van micro-kredietverstrekking

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

In de conceptnota ‘Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector’ aan de Vlaamse Regering heeft de Vlaamse minister bevoegd voor cultuur zijn beleidsdoelstelling voor de oprichting van een Cultuurbank nader toegelicht. De conceptnota wordt in bijlage toegevoegd.
Vooraleer de overheidsopdracht voor de aanduiding van de financieringspartner op te starten, wenst de minister via deze marktraadpleging te peilen naar de visie van de mogelijke deelnemers aan de procedure. Deze input zal helpen om het opdrachtdocument zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de geïnteresseerde partijen en bij de redactie van het opdrachtdocument.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526862

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.3.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
13-09-2017 14:00
Te lezen:
24-09-2017 23:59

Overige nadere inlichtingen

-