„Български пощи“ ЕАД
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“, „Каско“, „Трудова злополука“ за работниците и служителите

Предметът на обществената поръчка включва:
1. Обособена позиция № 1 „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“ и „Каско“.
2. Обособена позиция № 2 „Застраховка „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“.
3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ ЕАД“


Дата на изпращане на настоящото обявление
28-05-2020
Дата
29-05-2020
NUTS
BG - БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
CPV
66510000 - Застрахователни услуги
Услуги
Процедура
Състезателна процедура с договаряне

Възлагащ орган

Официално наименование
„Български пощи“ ЕАД
Пощенски адрес
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1
Град
София
Пощенски код
1700
Държава
БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Лице за контакт
А. Маркова
Електронна поща
[email protected]

Възлагане на поръчката

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
140000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция
127339.86 BGN
Най-ниска оферта
-
Най-висока оферта
-
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не
Наименование и адрес на изпълнителя
„ОЗК Застраховане“ АД , ул. „Св. София“ № 7, ет. 5, 1301 София, БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
560000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция
559128.63 BGN
Най-ниска оферта
-
Най-висока оферта
-
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не
Наименование и адрес на изпълнителя
„ОЗК Застраховане“ АД , ул. „Св. София“ № 7, ет. 5, 1301 София, БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)