Europa-Kommissionen, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Avis de marché

Undersøgelse vedrørende muligheder for styrkelse af obligatoriske offentliggørelseskrav for detailinvesteringsprodukter og beslægtede tjenesteydelser.

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
CVR-nummer
-
Postadresse
SPA2, 07/20
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2835

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Undersøgelse vedrørende muligheder for styrkelse af obligatoriske offentliggørelseskrav for detailinvesteringsprodukter og beslægtede tjenesteydelser.

Sagsnr.:   FISMA/2017/060/C.

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79311400 - Økonomisk undersøgelse

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Det overordnede mål med undersøgelsen er at undersøge forskellige muligheder for udvikling af værktøjer og tjenester til at sikre finansielle produkters »oplysninger om offentliggørelse« i medfør af kravene i EU-lovgivningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   250.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   66171000 - Finansielle konsulentydelser

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   00 - N/A

Hovedudførelsessted:   Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger. Højst 3 koordineringsmøder med den ordregivende myndighed vil blive afholdt i Bruxelles.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Kortlægning og beskrivelse af:

— udfordringerne for detailinvestorerne med hensyn til at udnytte offentliggørelser

— eksisterende og planlagte initiativer i forbindelse med sikring af offentliggørelser

— muligheder for, at et værktøj/en tjeneste kan sikre offentliggørelser, og disses indvirkning på de berørte parter

— analyse af den foretrukne mulighed og det foreslåede forløb for gennemførelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   30

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet og relevans af den foreslåede metode  / Vægtning:   65

Kvalitetskriterium - Navn:   Tilrettelæggelse af arbejdet  / Vægtning:   25

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitetssikringsforanstaltninger  / Vægtning:   10

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   250.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   9

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se udbudsmaterialet og udkastet til tjenesteydelseskontrakten.

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   ja

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   31-10-2017

Tidspunkt:   -

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   9

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   07-11-2017

Tidspunkt:   14:30

Sted:   Meeting Room 03/A007, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: [email protected] I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne procedure afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

18-09-2017