HR Rail Naamloze Vennootschap van Publiek Recht
Avis de marché – secteurs spéciaux

Onderschrijving van een groepsverzekering

Onderschrijving van een groepsverzekering (tweede pensioenpijler) voor een categorie van niet-statutaire personeelsleden van de Belgische Spoorwegen (+/- 600 personen bij aanvang).

Datum van verzending van deze aankondiging
26-09-2017
Publicatiedatum
28-09-2017
Deadline
11-10-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HR Rail Naamloze Vennootschap van Publiek Recht
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Etienne LAURENT
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-