Avis de marché

Onderhoud en herstellingen wegenis in het district 315 Oostende

Travaux
Date publication
30-07-2018
Date limite
11-09-2018 10:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Maya Devriendt
Codes sujets (CPV)
34928100 - Glissières de sécurité
34928110 - Séparateurs de voies
45233141 - Travaux d'entretien routier
Contenu bref
- De uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken, na slijtage of na schade, aan de weg en zijn aanhorigheden volgens de posten van de meetstaat.
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming.
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten; stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen...
Description
Description
- De uitvoering van allerhande onderhoudswerken en herstellingswerken, na slijtage of na schade, aan de weg en zijn aanhorigheden volgens de posten van de meetstaat.
- Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
- De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming.
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. De afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten; stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen. De afbraakmaterialen die niet worden hergebruikt op de werf én die niet voor later herbruik dienen afgevoerd te worden naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid én die niet vervuild zijn, worden daarbij niet als afval beschouwd. Deze materialen worden eigendom van de aannemer (m.a.w. alle niet-vervuilde, inerte materialen, grond, zand en puin).
Het tijdelijk opslaan van afval op openbaar domein is verboden.
- Alle materialen en grondspecie gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
- De veiligheidscoördinatie-verwezenlijking conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen de aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid.
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34928110 - Séparateurs de voies
45233141 - Travaux d'entretien routier
Codes de région (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: 3, Categorie: C
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

ZIE BESTEK
truck tower-crane sharing