Avis de marché

Gemeentelijke basisschool Gierle: leveren en plaatsen van een tijdelijke containerschool

Fournitures
Date publication
26-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Lille | 2275 Lille, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
34221000 - Conteneurs mobiles à usage spécifique
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
Contenu bref
De opdracht betreft de huur, levering en plaatsing van volledig uitgeruste containerunits voor de bouw van een tijdelijke containerschool voor de gemeentelijke basisschool van Gierle. Bij de beëindiging van de opdracht kunnen beide partijen in onderling overleg bepalen om tot aankoop van het geheel of een gedeelte van de gehuurde goederen over te gaan.
Het gemeentebestuur wenst op een braakliggend terrein in Brulens in deelgemeente Gierle een tijdelijke containerschool (containerklassen en gemeenschappelijke lokalen) op te richten. Het terrein heeft een rechthoekige vorm (60m x 80m). De tijdelijke containerschool moet binnen de aangegeven beschikbare bebouwbare zone van het terrein gebouwd worden. Deze zone is ongeveer 52 meter breed met een variabele diepte van 47 tot 59 meter. Er dient ook nog een minimale oppervlakte van 1.200 m² beschikbaar zijn voor de (niet-overdekte) speelplaats en fietsenstalling (minimum oppervlakte 150 m²).
De ontsluiting van de site gebeurt momenteel via een semi-verharde weg richting het terrein. De grond- en funderingswerken zullen door het gemeentebestuur uitgevoerd worden. Het gemeentebestuur wenst de uitvoering van deze grond- en funderingswerkzaamheden parallel te laten lopen met de productie van de units door de leverancier.
De tijdelijke containerschool fungeert als tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke basisschool van Gierle. Het gemeentebestuur gaat op de site van de huidige basisschool nieuwe schoolgebouwen optrekken. Tijdens de duur van dit nieuwbouwproject zal de tijdelijke containerschool de kinderen van het 2de tot het 6de leerjaar en het personeel huisvesten.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van gelijkaardige opdrachten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Au minimum
Een lijst van gelijkaardige opdrachten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
truck tower-crane sharing