Avis de marché - secteurs spéciaux

STELPLAATS DELTA: LEVERING EN PLAATSING VAN DE NIEUWE HEKWERKEN ANTI-INDRINGING

Travaux
Date publication
27-03-2015
Date limite
07-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer | 1035 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
Codes sujets (CPV)
34928310 - Clôtures de protection
44313100 - Clôture en treillis métallique
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Contenu bref
De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselen in onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de beschrijvende meetstaat, evenals in alle andere contractuele bescheiden.
De opdracht, waarvan de begrenzing aangeduid zijn op de aanbestedingsplannen, heeft tot doel de levering en plaatsing van de nieuwe hekwerken anti-indringing te Delta stelplaats
Het is erg belangrijk om op te merken dat deze opdracht voorziet dat de inschrijver zijn eigen stabiliteitsstudie moet uitvoeren (berekeningsnota, bepaling van de afmetingen van de funderingselementen, uitvoeringsplan …)
De bouwheer stelt de resultaten van de al eerder uitgevoerde bodemproeven (te raadplegen in onze kantoren in het CCN) ter beschikking van de inschrijvers.
Het studiedossier moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar en het aangewezen controleorgaan.
De werken omvatten onder andere:
• De opbreken van de bestaande hekwerken;
• De realisatie van de funderings voor de nieuwe hekwerken ;
• De plaatsing van de nieuwe hekwerken;
• De plaatsing van de snelvouwhek (speed gate);
• De metselwerken en schilderwerken ;
De aanneming omvat niet:
• de elektrische, elektromechanische en thermische uitrustingen van de kunstwerken, behalve indien het in de beschrijvende of samenvattende meetstaten anders staat vermeld.
De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de noodzaak de toegankelijkheid van de lokalen van het te respecteren (zie artikel 79 van dit bijzonder bestek).
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing