Avis de marché

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen in het district D313 Ieper (15 gemeentes)

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
05-11-2020 10:45
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | ing. Freek Vandenbussche
Codes sujets (CPV)
34922000 - Matériel de marquage routier
34922110 - Billes de verre pour marquage routier
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
De aanneming heeft tot doel het leveren en aanbrengen van verf- en thermoplastische wegmarkeringen met glasparels en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale gewestwegen in het district Ieper
Description
Description
de werken omvatten hoofdzakelijk :
- Wegmarkeringen
- Onderhoud verfmarkeringen
- Onderhoud thermoplastische markering
- Onvoorziene werken voor wegmarkeringen
- Nachtwerk of weekendwerk voor wegmarkeringen
- Veiligheidscoördinatie-uitvoering
- Transfertgelden voor afval van wegmarkeringen
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
- Metingen
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34922000 - Matériel de marquage routier
34922110 - Billes de verre pour marquage routier
45233221 - Travaux de marquage routier
Codes de région (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
1. Bewijs dat hij voldoende ervaring heeft met het uitvoeren van gelijkwaardige werkzaamheden op autosnel- en/of gewestwegen uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar (2014-2019) door voorlegging van een referentielijst (minstens 3).
Voor het leveren en aanbrengen van markeringen bedraagt het totaalbedrag van de referenties over de laatste 5 jaar minimum 500.000 euro (incl. BTW).
Iedere referentie vertegenwoordigt een bedrag van minstens 150.000 euro (incl. BTW).
De referenties worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
a. de inhoud van de opdracht;
b. het bedrag van de opdracht;
c. de uitvoeringsperiode van de opdracht;
d. de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
e. of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
2. IJkingsattest van de manuele retroreflectometer voor de wegmarkeringen
Deze bijlage omvat een kopie van het geldige ijkingsattest van de manuele retroreflectometer voor de wegmarkeringen.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte
Au minimum
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C3
truck tower-crane sharing