Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoudswerken rijwegen 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
18-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Kapellen | 2950 Kapellen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Inge Beyers
Codes sujets (CPV)
34922100 - Marquage routier
44113600 - Bitume et asphalte
45233141 - Travaux d'entretien routier
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Contenu bref
VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN
 voorbereidende werken
o op- en afbraakwerken
· insnijden, verbrokkelen en affrezen van verhardingen
· opbreken van verhardingen
· opbreken van lijnvormige elementen
· op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen
 droog grondverzet
VERHARDINGEN
 bitumineuze verhardingen
 bestratingen
o bestrating van in rijen te leggen keien
RIOLERING EN AFVOER VAN WATER
A. nieuwe riolering
 inspectieputten
o aanpassing van de bovenbouw van bestaande te behouden inspectieputten aan de nieuwe hoogte met behoud van de bestaande afdekkingsinrichting
SIGNALISATIE
 niet-inwendige verlichte verticale verkeerstekens
 markeringen
 signalisatie van werken
ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
 onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen
o vernieuwen van voegvullingen
 - onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen
o herstellen van gebrekkige plekken
 bitumineuze overlagingen
 profileren van bermen
 ruiming en reiniging van wegen en toebehoren
o vegen van verhardingen, fietspaden, straatgoten en aanliggende stroken
 ophalen van verhardingen en boordstenen
Deze opdracht vormt één geheel, maar de uitvoering is gesplitst in meerdere afzonderlijke straten, zoals aangeduid in de meetstaat.
Description
Description
VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN
 voorbereidende werken
o op- en afbraakwerken
· insnijden, verbrokkelen en affrezen van verhardingen
· opbreken van verhardingen
· opbreken van lijnvormige elementen
· op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen
 droog grondverzet
VERHARDINGEN
 bitumineuze verhardingen
 bestratingen
o bestrating van in rijen te leggen keien
RIOLERING EN AFVOER VAN WATER
A. nieuwe riolering
 inspectieputten
o aanpassing van de bovenbouw van bestaande te behouden inspectieputten aan de nieuwe hoogte met behoud van de bestaande afdekkingsinrichting
SIGNALISATIE
 niet-inwendige verlichte verticale verkeerstekens
 markeringen
 signalisatie van werken
ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
 onderhouds- en herstellingswerken aan cementbetonverhardingen
o vernieuwen van voegvullingen
 - onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen
o herstellen van gebrekkige plekken
 bitumineuze overlagingen
 profileren van bermen
 ruiming en reiniging van wegen en toebehoren
o vegen van verhardingen, fietspaden, straatgoten en aanliggende stroken
 ophalen van verhardingen en boordstenen
Deze opdracht vormt één geheel, maar de uitvoering is gesplitst in meerdere afzonderlijke straten, zoals aangeduid in de meetstaat.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
34922100 - Marquage routier
44113600 - Bitume et asphalte
45233141 - Travaux d'entretien routier
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. Minimum over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's is minimum vereist.
3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
3. Een document dat naar het veiligheids- en gezondheidsplan verwijst en de wijze omschrijft waarop hij van plan is de werken uit te voeren rekening houdend met dit plan.
4. Bekrachtigde intentieverklaring (art. 30, 1° KB25/1/2001 TMB) - zie bijgevoegd veiligheids- en gezondheidsplan.
5. De prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Een globaal percentage wordt niet aanvaard als prijsberekening.
6. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
7. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
Au minimum
1. Het betreft hier een lijst van minimum vijf werken voor een minimumbedrag van 200.000 euro die minstens zijn opgeleverd.
2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.
3. Een document dat naar het veiligheids- en gezondheidsplan verwijst en de wijze omschrijft waarop hij van plan is de werken uit te voeren rekening houdend met dit plan.
4. Bekrachtigde intentieverklaring (art. 30, 1° KB25/1/2001 TMB) - zie bijgevoegd veiligheids- en gezondheidsplan.
5. De prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingmaatregelen en middelen. Een globaal percentage wordt niet aanvaard als prijsberekening.
6. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
7. Er dient een overzicht gegeven te worden van het aantal personeelsleden die ingeschakeld worden bij de uitvoering van de werken.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing