Eiropas Komisija
Paziņojums par līgumu

Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
CSM 1 05/P001
Pilsēta
Bruxelles
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
OIB.02.002 Marchés publics
Tālrunis
+32 22986989
E-pasts
[email protected]
Fakss
+32 22960570

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://ec.europa.eu

Pircēja profila adrese:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana

Atsauces numurs:   OIB.02/PO/2018/008/750

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   39131000 - Biroju plaukti

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Piegādes

II.1.4) Īss apraksts

Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   3.000.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   39131100 - Arhīvu plaukti

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Galvaspilsētas Briseles reģions un apkārtējā teritorija (BE), Luksemburga (LU), Strasbūra (FR), Hērakleja (EL), Ispra (IT), Sevilja (ES), Hāga un Amsterdama (NL), Stokholma (SE)

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Plauktu, režģotu starpsienu piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   3.000.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1) iedaļā “Dalības nosacījumi” un minēta konkursa specifikāciju I pielikumā “Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts”.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tādas iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,
— paziņojums par pēdējo 3 finanšu gadu konkrēto gada apgrozījumu saistībā ar šo līgumu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums par to, ka viņa vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados bijis 800 000 EUR.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— pretendentam jāiesniedz izpildes pierādījums par 5 veiktām piegādēm un plauktu uzstādīšanu, proti, 1 piegāde ar nebīdāmu plauktu (arhivēšanas vajadzībām) uzstādīšanu, 1 piegāde ar nebīdāmu grāmatplauktu uzstādīšanu, 2 piegādes ar bīdāmu plauktu uzstādīšanu un 1 piegāde ar rūpnieciskām vajadzībām paredzētu plauktu uzstādīšanu; šīm piegādēm jābūt veiktām pēdējo 3 gadu laikā, un ir jāuzrāda to vērtība, darbības laiks, sākuma datums un publisko vai privāto saņēmēju pilnīga kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),
— pretendentam jāpierāda, ka organizācija ir iekļauta kvalitātes nodrošināšanas sistēmā atbilstoši vismaz ISO 9001 standartam, izpildot 1 no šīm prasībām:
—— jāiesniedz ISO 9001 standarta sertifikāta kopija, norādot aptverto jomu un akreditēto struktūru, kurai sertifikāts piešķirts,
—— jāiesniedz līdzvērtīga apliecinājuma sertificēta kopija, kas trešās puses revīzijas laikā ir atzīstama par sertifikātu, apstiprinājumu vai atļauju,
—— jāiesniedz pretendenta īstenotas kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija kopā ar pilnvarotās personas rakstisku un parakstītu (pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas) apņemšanos uzņēmuma vārdā uzņemties saistības; šajā dokumentācijā jābūt ietvertam vismaz turpmāk minētajam:
—— kvalitātes politika un kvalitātes mērķi,
—— dokumentu sistēma (iekšējo un ārējo dokumentu kontrole, ierakstu pārvaldība, neatbilstību kontrole, novēršanas un labošanas pasākumi un iekšējās revīzijas),
—— piemērošanas procesu noteikšana un kartēšana,
—— pārbaudes sistēma (iekšējā revīzija u. c.),
—— rezultātu analīzes sistēma (pārvaldības, sūdzību, apsekojumu, apmierinātības, rādītāju u. c. pārskatīšana),
—— pielāgošanas un uzlabošanas plāns (uzņēmējdarbības plāns, virzienu un pakalpojumu rīcības plāns u. c.).

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendents tiktu izraudzīts, tam jāiesniedz pierādījums par:
1) nebīdāmu plauktu (arhivēšanas vajadzībām) piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 25 000 EUR apmērā;
2) nebīdāmu grāmatplauktu piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 20 000 EUR apmērā;
3) bīdāmu plauktu piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 40 000 EUR apmērā par katru no abām atsaucēm;
4) rūpnieciskām vajadzībām paredzētu plauktu piegādi un uzstādīšanu ar vērtību vismaz 200 000 EUR apmērā.

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

-

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju:  

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   01-10-2018

Vietējais laiks:   15:00

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   6

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:   02-10-2018

Vietējais laiks:   10:00

Vieta:   Office pour les Infrastructures et la Logistique, Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint–Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, Beļģija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē OIB.02.002 daļa “Publiskais iepirkums” (sk. iepriekš I.1) iedaļā norādīto adresi) ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   36 mēneši pēc piešķiršanas

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3906
Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties, izmantojot tīmekļa vietni. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu. Šī vietne regulāri tiks aktualizēta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
2) Paraugu iesniegšana – pretendentam jāspēj uzrādīt vismaz 2 plauktu paraugi, kā norādīts administratīvo noteikumu (II pielikums) 3.3.1. punktā, 15 darbdienu laikā no piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa.
3) Ir paredzēts neobligāts apmeklējums (skatīt II pielikuma “Administratīvo noteikumu” 3.3.1. punktu).
4) Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamo spēju minimumu, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB), kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto to ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.
5) Līgumā kā līgumslēdzējas iestādes var tikt iekļautas izpildaģentūras (ierobežojot to dalību (visām kopā) līdz 10 % no līguma kopējās vērtības), ja šā uzaicinājuma uz konkursu publicēšanas laikā minētās aģentūras vēl nebija oficiāli izveidotas vai nebija izveides procesā un tādējādi tās nevarēja oficiāli norādīt uzaicinājuma uz konkursu dokumentos.
6) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par OIB publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt dokumentā “Guide des soumissionnaires” (“Padomi pretendentiem”) un brošūrā “Avoir la commission européenne comme client” (“Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju”), kas pieejami šādā saitē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
7) Uz šo iepirkumu attiecas kopējais iepirkums, kurā piedalās 18 citas iestādes un aģentūras kā līgumslēdzējas iestādes (sk. uzaicinājumu uz konkursu).

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 43031
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 43032100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

18-07-2018