Rectificatie

Ontwerp voor Renovatie en Nieuwbouw Kleuterschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Jozefcollege Turnhout
Nationaal identificatienummer
0434.381.242
Postadres
Koningin Astridlaan 33
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ivo Minten
Telefoon
+32 476487342
E-mail
minten.ivo@sjt.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.sjt.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292760

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerp voor Renovatie en Nieuwbouw Kleuterschool

Referentienummer: SJT-2017-KSB-STU-101-F12_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerp voor Renovatie en Nieuwbouw van bestaande site van de SJT-kleuterschool in de Beekstraat 3 te Turnhout. opdracht omvat o.a. Archtectuur, Stabiliteit en Speciale Technieken voor: afbraak, ruwbouw en afwerking, riolering, verwarming, verluchting, sanitair, elektriciteit, binneninrichting en vast meubilair, beveiliging, nuts- en communicatievoorzieningen, buitenaanleg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537150

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 240-498798

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-01-2018
Te lezen:
23-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.3) IV.3.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
26-01-2018
Te lezen:
31-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Datum indienen van kandidaturen gewijzigd naar 23 januari 2018 10u30

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!