Aankondiging van een opdracht

Lijst van geselecteerden - Oproep tot kandidaatstelling - Kandidatuurstelling architecten voor sociale huisvestingsprojecten

Diensten
Publicatie datum
06-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting | 3580 Beringen, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Korte inhoud
Oproep aan architecten tot kandidatuurstelling voor opname op de lijst 2016/'17/'18 van aan te schrijven architecten bij architectuuropdrachten voor sociale huisvestingsprojecten (nieuwbouw- en renovatieprojecten) volgens de technische voorschriften en barema's van de VMSW.
De diverse projecten liggen in het werkgebied van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba. Dit werkgebied omvat de gemeenten: Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Beringen, Heusden-Zolder, Lummen, Herk-de-Stad en Halen.
Kandidaten dienen volgende documenten verplicht toe te voegen, op straffe van nietigheid:
- RSZ-attest (niet ouder dan het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum ontvangst kandidatuurstelling)
- Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid
- Diploma van architect
- Bewijs van inschrijving op de tabel van de orde van architecten
- Ondertekende verklaring dat men akkoord gaat met de modelcontracten, normen, voorschriften, de barema's, ... van de VMSW
- Voorstelling bureau
- Voorkeur nieuwbouw en/of renovatie duidelijk maken
De inschrijvingen worden beoordeeld volgens de gunningscriteria. Om weerhouden te kunnen worden, moet de kandidaat op elk gunningscriteria minimaal 60% van de punten halen.
Om een vlotte verwerking toe te laten wordt gevraagd om het papierformaat te beperken tot A4 en de inschrijvingsdossiers beknopt samen te stellen, maximum 15 bladzijden per deelnemer incl. alle verplichte documenten.
Kandidaten die opgenomen werden in onze lijst 2014-2015 dienen niet opnieuw een volledig inschrijvingsdossier in te dienen. Een bevestiging per brief of e-mail volstaat.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Beroepservaring in al zijn aspecten - 20
Kwaliteit: Klantenreferenties in functie van sociale woningbouw - 20
Kwaliteit: Samenwerkingsverbanden en samenstelling bureau - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Niet van toepassing
Minimum vereisten
Niet van toepassing

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie minimumeisen
Minimum vereisten
Houder zijn van het diploma van architect of ingenieur-architect en ingeschreven staan op de tabel van de orde
van architecten. Diploma en inschrijvingsbewijs of -bewijzen voor te leggen.
truck tower-crane sharing