Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen ontwerpteam Gersvijvers

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Violetstraat 15
Plaats
Beringen
Postcode
3580
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Hannelore Vanwinge
Telefoon
+32 11246064
E-mail
hannelorevanwinge@kbmbe.be
Fax
+32 11433419

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kbmbe.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/360/MM/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen ontwerpteam Gersvijvers

Referentienummer:   2012.0403.02

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Leopoldsburg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Bouwen van 52-tal huuwoningen (Fase 1)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Visie en concept  / Weging:   55

Kwaliteitscriterium - Naam:   EPB, technieken en duurzaamheid  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   Ereloon  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
Er kan deelgenomen worden door natuurlijke personen en rechtspersonen die gevestigd zijn op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie. De architect die hetzij als zelfstandige hetzij als vennoot deel uitmaakt van het deelnemende team moet als architect ingeschreven zijn op de tabel van de orde van architecten en moet zijn stage volbracht hebben.
De vorming van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid is toegelaten. De inschrijving moet ondertekend worden door alle vennoten van de vereniging, die zich op die manier solidair verbinden. De vennoten duiden een vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan die de vereniging rechtstreeks zal vertegenwoordigen.
Binnen het kader van onderhavige algemene kandidaatstelling mogen de initiatiefnemende architecten van het ontwerpteam slechts deel uitmaken van één ontwerpteam. Adviserende ingenieurs of andere leden van het ontwerpteam mogen in principe deel uit maken van andere ontwerpteams.
De medewerkingen op losse zelfstandige basis zonder contractuele verbintenis of intentieverklaring, worden niet als permanente samenstelling van een ontwerpteam beschouwd, en worden bijgevolg niet in overweging genomen.
Ingeval de kandidaatstelling door een tijdelijke vereniging wordt ingediend dient een eensluidend afschrift van de overeenkomst tot oprichting van deze tijdelijke vereniging toegevoegd bij de inschrijving.
Het is de inschrijver verboden de architectuuropdracht in onderaanneming uit te geven.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De aanbestedende overheid zal, voor de Belgische inschrijvers, ZELF via elektronische weg de volgende noodzakelijke documenten opvragen om de uitsluitingsgronden na te gaan:
- RSZ-attest inzake sociale schulden
- Attest inzake fiscale schulden
De inschrijver dient een attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij een verzekering van de beroepsaansprakelijkheid afgesloten heeft, en deze zal behouden voor de gehele duur van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

RSZ-attest inzake sociale schulden
Attest inzake fiscale schulden

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
De kandidaat dient te voldoen aan de volgende criteria:
- de ontwerper is in het bezit van het diploma van architect of van ingenieur-architect;
- in geval van een rechtspersoon dient minstens één natuurlijk persoon de functie van architect uit te oefenen en aan de gestelde voorwaarden te beantwoorden. De inschrijver dient dan in zijn offerte te vermelden welke natuurlijke persoon belast wordt met de opdracht. Deze persoon kan enkel vervangen worden door een andere persoon na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
- de ontwerper(s) is(zijn) ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten;
- de ontwerper dient zijn stage volbracht te hebben;
- de voorwaarden van de overeenkomst bouwheer-ontwerpteam van Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cv aanvaarden;
- alle reglementeringen, termijnen, lastenboeken en bestekken van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cv aanvaarden;
- bereid zijn zich te schikken naar de richtlijnen en bepalingen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (ontwerpleidraad), van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cv en de diverse overheidsinstanties;
- dient zich te houden aan de barema’s van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
- bereidheid tot toezicht (minimaal 2 keer per week en meer indien noodzakelijk);
- bereidheid tot deelname aan mogelijke inspraak- en participatieprocedures, zonder aanrekening van bijkomende erelonen;
- samenstelling van het bureel mee te delen;
- eventuele samenwerkingsverbanden toe te lichten;
- het Nederlands te aanvaarden als voertaal.
De verschillende inschrijvingen zullen in fase 1 als volgt beoordeeld worden:
- beroepservaring in zijn geheel - op 20 punten
- specifieke ervaring in sociale huisvesting - op 20 punten
- kwaliteit van het referentieproject - op 20 punten
- samenstelling van het ontwerpteam - op 20 punten
De 3 inschrijvers die het best scoren worden op bovenstaande selectiecriteria worden weerhouden voor het indienen van een offerte (fase 2).

Eventuele minimumeisen:

beroepservaring in zijn geheel - op 20 punten
specifieke ervaring in sociale huisvesting - op 20 punten
kwaliteit van het referentieproject - op 20 punten
samenstelling van het ontwerpteam - op 20 punten

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   05-02-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 09-02-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   nog niet gekend

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
kantonnale bouwmaatschappij beringen
Postadres
violetstraat 15
Plaats
Beringen
Postcode
3580
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!