Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Voorstudie voor herinrichting van de A12 te Aartselaar en Wilrijk-Zuid tot primaire weg

Doel van de studie is een ruimtelijk voorontwerp en projectnota voor de herinrichting van de kruispunten van de A12 te Aartselaar en op de grens met Antwerpen. Het belangrijkste doel van de studie is de bouw van ongelijkgrondse kruisingen op de belangrijkste kruispunten, waarmee een substantiële verbetering van de kruispunten op het vlak van doorstroming en verkeersveiligheid wordt beoogd. Onderzoek van de secundaire doelstellingen en variantenonderzoek vormen eveneens deel van de opdracht. De verdere uitwerking tot een bouwtechnisch ontwerp en een bouwaanvraagdossier, zal voorzien worden in een vervolgopdracht.
Het projectgebied betreft de kruispunten van de A12/N177 met de zijstraten (van Noord naar Zuid):
grondgebied Antwerpen-Wilrijk : Atomiumlaan-Terbekehofdreef
grondgebied Aartselaar: Kontichsesteenweg-Cleydaallaan
Guido Gezellestraat-Helststraat
Leugstraat-Vluchtenburgstraat
Langlaarsteenweg-Bist
Uitgangspunt van de studie is:
- De inrichting van het wegvak als primaire weg I (autoweg of autosnelweg), met daarbij een oplossing die een verhoogde verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een lagere barrièrewerking heeft.
- Een lange tunnel of insleuving van dit wegvak, zoals voorzien in de streefbeeldstudie van TV3V uitgevoerd in het vorige decennium met een kostprijs van 200 mio euro, is niet haalbaar. Via Invest/PMV heeft reeds geoordeeld dat het project niet haalbaar is voor een publiek private samenwerking. Uitvoerig onderzoek wees uit dat andere oplossingen (vb. een groene golf) niet aan alle doelstellingen voldeden.
- De A12 kruist ongelijkgronds de lokale wegen door middel van een fly-over, eventueel - indien financieel en technisch haalbaar- door middel van een korte tunnel of onderdoorgang. Door deze ongelijkgrondse kruispunten wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming op dit wegvak substantieel verbeterd. De ruimtelijke haalbaarheid van zowel flyovers als tunnels moet voor elk kruispunt onderzocht worden. Er moet een afweging gemaakt worden of de meerkost van een tunnel ten opzichte van een flyover telkens haalbaar is. Ook andere milieu-aspecten moeten onderzocht worden.
- Het is niet haalbaar alle kruispunten open te houden. Enkel op de kruispunten met de belangrijke ontsluitingswegen wordt een ongelijkgrondse kruising van de lokale weg met de A12 voorzien. Hiertoe zullen de mobiliteitsplannen van de regio (cfr kamstructuur van het onderliggend wegennet) als richtlijn worden genomen. Op de minder belangrijke kruispunten (de kruispunten van de A12 met de Guido Gezellestraat en Leugstraat ) zullen lokale zijstraten doormiddel van een rechts-in rechts-uit principe op de N177 worden ontsloten. Het kruispunt met de A12 wordt gesupprimeerd. De haalbaarheid van dit voorstel voor lokaal verkeer in de directe omgeving van de A12 zal worden onderzocht, vb aan de hand van tellingen, eventueel een macro-verkeersmodel. De keuze om sommige kruispunten te behouden en andere te supprimeren, zal gemaakt worden aan de hand van verschillende ruimtelijke scenario’s, die ten opzichte van elkaar kunnen worden afgewogen. Indien op sommige plaatsen daardoor voor fietsers en voetgangers de barrièrewerking van de A12 te groot wordt, moet een voetgangers- en fietsersbrug of -tunnel worden overwogen ter ontsluiting van de woonwijken.
Andere nog te bepalen flankerende maatregelen zullen indien nodig moeten onderzocht worden.
De opdracht bestaat uit één vast gedeelte. Na gunstig advies van de start- en de projectnota wordt het verdere architecturale en bouwtechnische ontwerp, de bouwaanvraag en de aanbesteding van het project in latere studies opgenomen.
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.?

Publicatiedatum
14-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Lieven Desmidt

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
Te lezen
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
TWB nr. 01 d.d. 14/10/2016:
---------------------------------------
Het bestek is grondig aangepast en herleid tot een conceptstudie in plaats van een voorontwerpstudie.
Er zijn diverse aanpassingen in de bestekstekst (zie bestand 'met correcties.pdf)' en de meetstaat doorgevoerd.
De studiedocumenten van TV3V zijn toegevoegd.
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!