Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMOVEREENKOMST ONDERSTEUNING ENGINEERING

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
BELGOPROCESS NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gravenstraat 73
Plaats
Dessel
Postcode
2480
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Tina Caeyers
Telefoon
+32 14334463
E-mail
tina.caeyers@belgoprocess.be
Fax
+32 14334469

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.belgoprocess.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/255/TK/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Vennootschap van privaatrecht

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMOVEREENKOMST ONDERSTEUNING ENGINEERING

Referentienummer:   TICA/WINO/ONDERST_ENG/2018

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Afsluiten van een raamovereenkomst met een partij voor het verlenen van multidisciplinaire engineering diensten.
De dienstverlening zal grotendeels plaatsvinden in de nucleaire uitbatingszones op beide sites van Belgoprocess NV en/of NIRAS te Dessel of Mol maar kan ook bij de dienstverlener doorgaan. Dit betekent dat voor de dienstverlener en zijn personeel (en eventuele onderaannemers) de toegangs-procedure moet doorlopen worden (veiligheidsmachtiging en halfjaarlijkse medische controle). Een klein deel van de opdrachten zijn interventies in nucleair besmette installaties en moet uitgevoerd moeten worden met specifieke PBM’s zoals bvb beschermende pakken, stofmaskers, overdrukpakken, volgelaatsmaskers e.d.
De opdrachten kunnen betrekking hebben op compleet nieuwe installaties of aanpassingen aan bestaande installaties. Het betreft een opdracht van dienstverlening. De dienstverlening kan uitgevoerd worden onder de noemer van ‘besteld werk’ (d.w.z. afgelijnde opdrachten, meestal op locatie van de dienstverlener) maar ook onder de noemer van “detachering” (d.w.z. het inzetten van personen ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de Aanbestedende Overheid).
Het doel van deze raamovereenkomst is het opzetten van een partnership-samenwerking met een dienstverlener per domein waarbij volgende diensten
• Een uitbreiding van de knowhow door toegang tot hogere competentie profielen;
• Een flexibele uitbreiding van de menselijke capaciteit om zo snel mogelijk specifieke personen te kunnen inzetten of opdrachten te laten uitvoeren. Speciek dienen de gevraagde functies binnen 3 maanden ter beschikking gesteld worden. Tijdens het eerste jaar zal dit in onderling overleg zijn.
• Voldoende draagkracht en impact bij de dienstverlener creëren zodat een prioritaire behandeling mogelijk wordt om de doelstellingen te kunnen realiseren;
• Voldoende draagkracht en impact bij de dienstverlener creëren zodat er een constante verbeteringssytematiek en –cultuur ontstaat betreffende: veiligheid, kwaliteit, kost-efficiëntie, scopebepaling, samenwerking en planning;
• Het verkrijgen van betere commerciële voorwaarden door het vergroten van de inhoud van de opdracht (zowel diensten als uitvoering).
De opdracht omvat het leveren van diverse studiediensten voor de verschillende disciplines: Elektriciteit, Instrumentatie, Mechanisch, Constructie, Piping, Bouwkunde, Staalbouw, Process en dit voor investeringsprojecten, dewelke verlopen volgens verschillende fasen. Eventueel kunnen ook studiediensten in de discipline Automatisatie en Nucleaire veiligheid aangeboden worden.
De NIRAS/Belgoprocess instructie 94 dient gevolgd te worden en de fasen van het engineering proces worden hierin beschreven. Elke fase onderscheidt zich van een andere door specifieke opleveringen (deliverables) en mijlpalen.
* Initiatie: Behoefte bepalen - Project definiëren
* Definitie: Project definiëren
* Studie: Conceptstudie - Basisstudie
* Projectuitvoering: Detailstudie - Project realiseren - Project testen - Project in gebruik nemen
* Afsluiting: Project afsluiten
Volgende functies kunnen gevraagd worden:
Bestaande Belgoprocess functie titels - Gelijkaardige functietitel industriestandaard
Projectingenieur - Project Manager, Project Engineer, Principal Engineer, Senior Engineer
Discipline ingenieur - Engineer, Assistant Engineer,
Ontwerper - Senior Designer, Designer
Tekenaar ontwerper - Draftsman Designer
Tekenaar - Draftsman
NVT - Expeditor
NVT - Inspector
Binnen deze raamovereenkomst engineering dient er volgende bereidheid te zijn voor samenwerking:
• Bereid om in een 6 jaar partnership te stappen met Belgoprocess (ingeschatte workload 10-15 FTE’s, fluctuerend over de tijd);
• Bereid om veiligheidsmachtiging aan te vragen voor de firma en voor een pool van mensen die ge...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   72

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   1/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (Indien de dienstverlener bijkomende diensten, gerelateerd aan de basisopdracht kan aanbieden binnen het zelfde werkingskader, kunnen deze bijkomende diensten aangeboden worden als toegestane optie.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die zij voor Belgische inschrijvers zelf zal opzoeken). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, solvabiliteitsratio, brutomarge en/of netto rendabiliteit berekenen. Deze financiiële ratio's moeten overwegend positief zijn. De inschrijver dient een voldoende financiële draagkracht te hebben.
* Minimale eisen financieel

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:
• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen
• Eigen vermogen < 50% van het kapitaal (Alarmbelprocedure)
• Rendement van het totale vermogen
• De Operationele Cashflow
• Nettoverkoopsmarge
• Liquiditeit in de enge zin
• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen
Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* 1. Knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.
1.a) Knowhow: het aantal disciplines dat de kandidaat in huis kan aanbieden.
1.b) Efficiëntie en ervaring: een geldig ISO9001-certificaat of gelijkwaardig
1.c) Betrouwbaarheid: erewoordverklaring dat de kandidaat bereid is een veiligheidsmachtiging niveau geheim op het niveau van de onderneming en een voldoende groot aantal personeelsleden voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening.
2. Referenties en ervaring.
Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
3. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.
4. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
5. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:

1.a) Knowhow: minimaal 80% van volgende disciplines moeten kunnen aangeboden worden:
* Project Manager
* Project Engineer
* Principal Engineer
* Senior Engineer
* Engineer
* Assistant Engineer
* Senior Designer
* Designer
* Draftsman Designer
* Draftsman
* Expeditor
* Inspector
1.b) Efficiëntie en ervaring: een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:
 beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, …)
 beheer van registraties (bvb van productiegegevens,…)
 beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, …)
 beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel
 beheer van wijzigingen
 het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers
 beheer van klachten en non-conformiteiten
1.c) Betrouwbaarheid: erewoordverklaring
2. Referenties en ervaring: minimaal 3 referenties van gelijkaardige engineering partnership contracten betreffende engineering voor industriële relevante projecten.
3. De kandidaat toont aan te beschikken over een eigen en degelijk engineering werkproces en beschrijft dit proces in zijn kandidatuur.
4. Personeelsbezetting:
• Aantal werknemers in dienst met kennis van de Nederlandse taal, taalniveau C1.
• Minimum totaal : 100 personen in engineering werkgebied
• Minimum in de gevraagde disciplines: 70
5. Geen minimumeis gespecificeerd.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   De evolutie van dit dossier wordt ingeschat een geruime tijd in beslag te nemen: behalen veiligheidsmachtigingen, kennis opdoen omtrent de site, de aanwezige installaties, processen en systemen, de projectmatige aanpak, de realisatie van een eerste project waarna er bijsturing kan gebeuren, ... Daarom wordt voorgesteld om af te wijken van de maximale looptijd van de raam...(zie opdrachtdocumenten)

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-08-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 03-09-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

EN, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
RAAD VAN STATE
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-06-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!