Rectificatie

Diverse diensten i.k.v. het vergunningstraject voor het Sigmaproject Demervallei opwaarts Aarschot (ontwerpen, ontheffing, vergunningen, aanbesteding, …)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32249367
E-mail
Klaas.Rykaert@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://vlaamsewaterweg.transfernow.net/ddl/AZZ180051

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Diverse diensten i.k.v. het vergunningstraject voor het Sigmaproject Demervallei opwaarts Aarschot (ontwerpen, ontheffing, vergunningen, aanbesteding, …)

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0051-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht behelst de concrete gedetailleerde technische uitwerking van alle vereiste ingrepen om de 2020 fase van het Sigmaproject Demervallei opwaarts Aarschot te realiseren m.i.v. het vergunningstraject en aanbestedingsdocumenten. De inrichtingsplannen worden opgemaakt door ANB i.k.v. het natuurbeheerplan. Deze herinrichting krijgt vorm door het hermeanderen van de Demer, het bouwen van veiligheidsdijken, inrichtingswerken voor het creëren van een overstromingsgebied, het bestuderen van de overstromingspatronen, … Deze herinrichting wordt in detail beschreven in de bijgevoegde documenten (plan-MER, synthesenota, … ).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-532020

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen

Overige nadere inlichtingen

Correcte link om offertes in te dienen: https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!