De Vlaamse Waterweg nv
Aankondiging van een opdracht

Bestek nr. AAO-D-STG-17-48 - Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298512
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11221277

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283921

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283921

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NV+De+Scheepvaart-AAO-D-STG-17-48-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bestek nr. AAO-D-STG-17-48 - Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Referentienummer:   NV De Scheepvaart-AAO-D-STG-17-48-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige dienstenopdracht heeft tot doel het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv. Deze projecten kunnen van diverse aard zijn:
1. bouwkundig (wegenis, riolering, nieuwe gebouwen en renovatie van bestaande gebouwen, groenaanleg, ...)
2. Speciale technieken (elektrische installaties, HVAC, sanitaire installaties, liften, …)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71321000 - Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Onderhavige dienstenopdracht heeft tot doel het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv. Deze projecten kunnen van diverse aard zijn:
1. bouwkundig (wegenis, riolering, nieuwe gebouwen en renovatie van bestaande gebouwen, groenaanleg, ...)
2. Speciale technieken (elektrische installaties, HVAC, sanitaire installaties, liften, …)
De te gunnen dienstenopdracht omvat daarom twee percelen, volgens specialiteit:
Perceel 1: Bouwkunde
Perceel 2 : Speciale Technieken

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Stilzwijgende verlenging van 1 jaar met een maximale termijn (inclusief verlengingen) van 4 jaar

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   06-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   06-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Dit bericht geldt als een wijzigingsbericht op de Europese publicatie met referentie 2017/S 124-253461 en nationale publicatie met referentie NV De Scheepvaart-AAO-D-STG-17-48-F02.
Via dit bericht worden volgende rechtzettingen gedaan in het bijzonder bestek AAO-D-STG-17-48.
Te wijzigen tekst
PAGINA 15 :
De beoordeling van het gunningscriterium prijs gebeurt post per post:
1) een gewogen gemiddelde aanpassingscoëfficiënt bepaald voor post a:
acgem = 0,20 x ac1 + 0,30 x ac2 + 0,30 x ac3+ 0,20 x ac4
• Voor een acgem die gelijk is aan 0,5 wordt een score van 40 punten toegekend,
• voor een acgem die gelijk is aan 1 wordt een score van 1 punt toegekend.
• Daartussen wordt een lineaire interpolatie toegepast.
2) Er wordt een vergelijking gemaakt van de totale inschrijvingsprijs voor post b: ‘prestaties in regie’:
• Voor de laagste totaalprijs voor post b wordt een score van 10 punten toegekend,
• Voor de hoogste totaalprijs voor post b wordt een score van 1 punt toegekend.
• Daartussen wordt een lineaire interpolatie toegepast
3) Louter voor budgettaire redenen wordt een fictieve globale inschrijvingsprijs berekend
DIENT TE WORDEN GEWIJZIGD IN :
De beoordeling van het gunningscriterium prijs gebeurt post per post:
1) een gewogen gemiddelde aanpassingscoëfficiënt bepaald voor post a:
acgem = 0,20 x ac1 + 0,30 x ac2 + 0,30 x ac3+ 0,20 x ac4
• Voor een acgem die gelijk is aan 0,5 wordt een score van 25 punten toegekend,
• voor een acgem die gelijk is aan 1 wordt een score van 1 punt toegekend.
• Daartussen wordt een lineaire interpolatie toegepast.
2) Er wordt een vergelijking gemaakt van de totale inschrijvingsprijs voor post b: ‘prestaties in regie’:
• Voor de laagste totaalprijs voor post b wordt een score van 10 punten toegekend,
• Voor de hoogste totaalprijs voor post b wordt een score van 1 punt toegekend.
• Daartussen wordt een lineaire interpolatie toegepast
• Vervolgens worden deze punten herrekend naar het maximum van 25 punten
3) Louter voor budgettaire redenen wordt een fictieve globale inschrijvingsprijs berekend
INVENTARIS, bij post 1 van zowel perceel 1 als perceel 2 :
Vergelijkingstotaal = acgem *( S Ti*Mi)*106/100
WORDT GEWIJZIGD IN :
Vergelijkingstotaal = acgem *(Ti*Mi)*106/100
De aangepast inventaris wordt als bijlage bij deze aankondiging gevoegd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-08-2017