Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht voor weg- en rioolwerkzaamheden in de Elizabetlaan tussen de Paul Parmentierlaan en de Piers de Raveschootlaan (Frans Desmidtplein)

Diensten
Publicatie datum
07-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeentebestuur Knokke-Heist | 8300 Knokke-Heist, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Korte inhoud
Studieopdracht voor weg- en rioolwerkzaamheden in de Elizabetlaan tussen de Paul Parmentierlaan en de Piers de Raveschootlaan (Frans Desmidtplein)
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Plan van aanpak - 60
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Gedetailleerde termijnplanning en communicatieplan, vanaf de start van de opdracht tot en met de oplevering der werken - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
• Verzekering tegen beroepsrisico’s

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver voegt bij zijn inschrijving de samenstelling van zijn projectteam, organogram van het team, CV’s en aantal jaren relevante ervaring van het personeel dat met de opdracht zal belast worden. Kennis rond aspecten zoals integraal waterbeheer, omgevingskwaliteit, mobiliteit, architectuur zijn hierbij van belang. Er moet een engagement zijn dat minstens één ingenieur en één ruimtelijke vormgever de verantwoordelijken zijn voor het dossier. Zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en de betrokken actoren en moeten aanwezig zijn vanaf de eerste gesprekken tot de oplevering om alle ruimtelijke en functionele kwaliteiten te bewaken. Tevens moet blijken dat tijdelijke afwezigheid kan worden opgevangen door andere teamleden. De inschrijver zal ook opgeven wie de contactpersonen zijn ten opzichte van de opdrachtgever.
• Expertise inzake de realisatie van gelijkaardige projecten tijdens de voorbije 5 jaar. De inschrijver toont die aan door het voorleggen van attesten van minimum 3 gelijkaardige projecten mbt inrichting publieke ruimte. Het betreft projecten voor de aanleg van publieke ruimte met een vergelijkbaar ambitieniveau, van 'pleinen' met een vcentrale positie in het stedelijke weefsel.Dit met vermelding van de naam van de opdrachtgever en de aard en de kostprijs per project.
Indien meerdere referenties op 1 attest staat, wordt dit aanzien als 1 referentie.
• Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven met opgave van hun beroepskwalificaties en belangrijkste referenties
truck tower-crane sharing