Rectificatie

Aanstelling van een architect voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Fonds voor de Letteren
Nationaal identificatienummer
0850.465.910_568777
Postadres
Generaal Van Merlenstraat 30
Plaats
Berchem
Postcode
2600
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elise Vanoosthuyse
Telefoon
+32 479388666
E-mail
elise@flandersliterature.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vfl.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306171

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling van een architect voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen

Referentienummer: VFL-ARCH-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aanstelling van een architect voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511112

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 078-174397

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een model van formulier voor kandidatuurstelling en een model van formulier voor beroep op draagkracht van een derde zijn aan het elektronisch plaform e-Notification toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!