Rectificatie

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246847
E-mail
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286887

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286887

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Referentienummer: AWV A'pen-X10/N13/17-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het opmaken van een startnota voor een nieuwe aansluiting van de Industrielaan (bedrijventerrein Beverdonk) op het op- en afrittencomplex van de E313 te Grobbendonk. In de nota dient ook onderzocht te worden op welke manier de woonwijk Meerbergen, welke langs de Industrielaan ligt, ontsloten zal worden: via de nieuwe ontsluiting of via het bestaande kruispunt Industrielaan met N13 / Liersesteenweg en dient dit kruispunt heringericht te worden? Ook dient rekening gehouden te worden met de inplanting van de geplande fietsostrade F5 in de Industrielaan. De studie hiervoor is lopende in opdracht van de gemeente Grobbendonk. Tevens wordt de locatie van de huidige carpoolparking lang de N13 geëvalueerd en een mogelijke alternatieve inplanting binnen de zone van de nieuwe ontsluiting dient onderzocht te worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529713

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 • P11, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” • P32, Art 1 Omschrijving van de opdracht Ter verduidelijking: Het onderzoeksgebied bestaat in kader van de startnota uit het gebied tussen de lussen van het noordelijke op- en afrittencomplex, de N13 ter hoogte van de aansluitingen met de Industrieweg en het op- en afrittencomplex, de Industrieweg van aan de aansluiting met de N13 tot aan de Jagersreef, en het gebied tussen de Industrieweg en het op- en afrittencomplex vanaf firma Kerkstoel tot aan hotel Aldheim best Western. het betreft max 1 infovergadering • Algemeen: de opdracht omvat het opmaken van een startnota. In dat kader dient het woordgebruik voorontwerp begrepen te worden als concept/structuurschets.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!