Aankondiging van een opdracht

6.24.1. Realisatie van een Europese Sport Academie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Haalbaarheidsstudie - Opdracht van diensten - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaten

De Opdracht heeft betrekking op een haalbaarheidsstudie voor een Europees topsport excellentiecentrum, een Europese Sport Academie (“European Sports Academy” of afgekort “ESA”), in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat steunt op twee complementaire fundamenten: een infrastructurele component en een kennishub-component.
Voor verdere inlichtingen gelieve kennis te nemen van de bijlage aan onderhavige aankondiging ('Nota aan de kandidaten.pdf') die gratis on-line beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

Publicatiedatum
13-03-2014
Deadline
22-04-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

TOEGANGSRECHT (ART. 61-66 KB 15 JULI 2011)
De bepalingen van deze afdeling ‘toegangsrecht’ zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die zich samen kandidaat stellen en de intentie hebben om, ingeval van selectie, samen een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten (art. 66 KB 15 juli 2011).
Impliciete verklaring op erewoord (art. 61, §4 KB ’11)
Door eenvoudig deel te nemen aan deze procedure, verklaart de kandidaat (of verklaren de kandidaten) zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in de artikelen 61-66 KB 15 juli 11.
Nazicht van de persoonlijke toestand door Beliris
Beliris onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de kandidaten die geselecteerd worden. Daartoe vraagt zij de betrokken kandidaten via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten hun persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de selectie.
De inlichtingen of documenten die Beliris in staat stellen de persoonlijke toestand van de kandidaten en desgevallend zijn deelgenoten te onderzoeken, zullen door Beliris zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, in de mate dat deze kosteloos beschikbaar zijn.
Gevolgen van het onderzoek
Een kandidaat zal van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met haar persoonlijke toestand, of desgevallend die van een van haar deelgenoten, op de uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaatstelling. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of desgevallend een van zijn deelgenoten niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord. In beide hypothesen maakt Beliris een gecorrigeerde rangschikking op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming (of de offerte) van de uitgesloten kandidaat (of inschrijver).
Betreffende het bewijs dat de kandidaten hun verplichtingen hebben vervuld inzake de sociale zekerheidsbijdragen
De kandidaten, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
De buitenlandse kandidaten, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidsregeling dienen aan hun offerte het bewijs te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Onverenigbaarheid(art. 64 KB ’11)
De kandidaat of onderneming wordt uitgesloten van de toegang tot de gunningsprocedure van de opdracht, indien hij (of een persoon waarmee de kandidaat of onderneming verbonden is) belast werd met het onderzoek, de beproeving, de studie of de ontwikkeling van onderhavige opdracht indien hij door die prestaties een voordeel geniet dat de normale mededingingsvoorwaarden verhindert of vervalst.
Niettemin vraagt Beliris, alvorens zijn aanvraag tot deelneming of offerte om die reden uit te sluiten, aan de kandidaat of inschrijver per aangetekende brief om schriftelijk de afdoende verantwoording te bezorgen waarmee hij kan aantonen geen voordeel als bedoeld in het vorige lid te genieten. Dit voorschrift geldt niet wanneer die verantwoording bij de aanvraag tot deelneming of de offerte werd gevoegd.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij Beliris aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
De financiële en economische draagkracht van de kandidaat wordt aangetoond door:
- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s;
- een verklaring van zijn boekhouder betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen.

Eventuele minimumeisen:

De kandidaat wordt niet geselecteerd indien het bewijs van verzekering niet is bijgevoegd en indien blijkt dat het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie beschikbare boekjaren niet groter is dan € 350.000 BTWi.

Vakbekwaamheid

De kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij Beliris aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
I. PASSENDE REFERENTIES (art. 68 en 72, 7° en art. 73 KB 15 juli 2012)
De kandidaat voegt bij zijn dossier MAXIMAAL 5 referenties.
Meer bepaald hebben de referenties betrekking op:
A: REFERENTIE n° 1 & 2 (max. 6 punten per referentie, totaal 12 punten)
Studies omtrent de financierings-, juridische- en managementstructuur betreffende de realisatie van grootschalige infrastructuurprojecten met een samenwerking tussen de openbare en privésector.
B: REFERENTIE n° 3 & 4 (max. 3 punten per referentie, totaal 6 punten)
Stedenbouwkundige studies betreffende multifunctionele topsport-infrastructuur.
C: REFERENTIE n° 5 (max. 2 punten)
Milieustudies en mobiliteitsstudies betreffende grootschalige gebiedsontwikkeling (minstens 3 ha).
Voor elk van de vermelde referenties vermeldt de kandidaat de volgende gegevens (max. 2 A4-blz.):
- Een beknopte beschrijving van zijn opdracht.
- Een beknopte beschrijving van de uitgevoerde studie met minstens de vermelding van de plaats, de datum, het bedrag excl. BTW en het voorwerp van de diensten.
- Of de kandidaat een sturende rol van begin tot einde had of slechts tussenkwam op een bepaald moment van de studie?
- De vermelding van een contactpersoon (naam, adres, functie, telefoon, fax,…) waarbij Beliris de inlichtingen die door de kandidaat werden geleverd kan bevestigen en eventueel aanvullen.
- Een attest van goede uitvoering ondertekent door de bevoegde autoriteit of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
Om in aanmerking te worden genomen voor de beoordeling dienen de referenties gerealiseerd te zijn in de loop van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan onderhavig publicatie.
Hiermee wordt bedoeld dat het project waarnaar de referentie verwijst op het moment van de indiening van het kandidaatsdossier zich bevindt in een toestand waarbij in de loop van de afgelopen drie jaar de studie werd gegund en/of opgeleverd (afgerond).
De referenties zullen beoordeeld worden aan de hand van een objectieve vergelijking als volgt:
- Een referentieproject dat kan worden ondergebracht in categorie a), krijgt 6 punten toegekend. Een referentieproject dat kan worden ondergebracht in categorie b), krijgt 3 punten toegekend. Een referentieproject dat kan worden ondergebracht in categorie c), krijgt 2 punten toegekend.
- Indien een referentieproject slechts ten dele voldoet aan de omschrijvingen van de categorieën a), b) of c) dan zal het referentieproject 50% van de punten verdienen die als max. punten zijn voorzien.
- Referentieprojecten die niet voldoen aan de omschrijvingen van de categorieën a), b) of c) worden niet weerhouden.
- Referentieprojecten die in meerdere categorieën kunnen worden ondergebracht, kunnen punten toegekend krijgen per categorie waaraan ze voldoen.
- Het maximum te behalen puntenaantal bedraagt 20.
II. TEAM BELAST MET DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Voor de uitvoering van de opdracht wordt er een projectteam voorgesteld onder leiding van één projectleider. Dit projectteam staat in voor de coördinatie en begeleiding van de opdracht en waarborgt een vlotte en deskundige afwerking hiervan.
De kandidaat voegt een organigram bij zijn dossier van het projectteam dat bestaat uit:
• een projectleider met expertise: coördinatie en regie bij voorkeur op het vlak van (top)sportmanagement;
• een verantwoordelijke met expertise:
economie, markt en strategie bij voorkeur op het vlak van (top)sport;
• een verantwoordelijke met expertise:
wetgeving en beleid bij voorkeur in het domein van (top)sport;
• een verantwoordelijke met expertise:
financiën en budgettaire modellering bij voorkeur in het domein van (top)sport;
• een verantwoordelijke met expertise: stedenbouw en architectuur;
• een verantwoordelijke met expertise: mobiliteit en relevante milieuaspecten;
• een verantwoordelijke met expertise:
wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie in het kader van (top)sport.
Zowel de projectleider als de overige verantwoordelijken hebben elk 5 jaar professionele ervaring wat betreft hun expertise.
Het is toegestaan dat de kandidaat aantoont dat een verantwoordelijke over meerdere expertises beschikt. Eventuele bijkomende expertises mogen in functie van de opdracht worden toegevoegd.
De projectleider is de gegarandeerde trekker, de contactpersoon voor het Bestuur, de persoon die de coördinerende rol opneemt tussen de verschillende betrokkenen.
De kandidaat vermeldt in het dossier de namen en beroepskwalificaties van de projectleider en verschillende verantwoordelijken met opgave van de verschillende curriculum vitae waaruit de expertises blijkt alsook de relevante professionele ervaring van 5 jaar (maximum 2 A4’s per persoon).
De kandidaat voegt eveneens een verklaring op eer waarin hij de namen noteert van één of meerdere personen, waarvan hij het curriculum vitae heeft toegevoegd, die ten minste hebben meegewerkt aan één project per categorie (A, B of C) die als referentie werd opgegeven.
Indien de projectleider of andere verantwoordelijken hun taak niet kunnen uitvoeren, dan moet dit schriftelijk aan Beliris gemeld worden. De projectleider of verantwoordelijken dienen door een gelijkwaardige projectleider vervangen te worden, waarmee Beliris uitdrukkelijk akkoord moet gaan. Zo niet wordt dit beschouwd als een gebrekkige uitvoering van de opdracht (art. 44 KB 14 januari 2013). De projectleider of andere verantwoordelijken kunnen evenwel beroep doen op senior en junior medewerkers, doch kunnen hun rol en functie niet overdragen aan deze medewerkers.

Eventuele minimumeisen:

Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
I. PASSENDE REFERENTIES (art. 68 en 72, 7° en art. 73 KB 15 juli 2012)
De kandidaat voegt bij zijn dossier MAXIMAAL 5 referenties.
Meer bepaald hebben de referenties betrekking op:
A: REFERENTIE n° 1 & 2 (max. 6 punten per referentie, totaal 12 punten)
Studies omtrent de financierings-, juridische- en managementstructuur betreffende de realisatie van grootschalige infrastructuurprojecten met een samenwerking tussen de openbare en privésector.
B: REFERENTIE n° 3 & 4 (max. 3 punten per referentie, totaal 6 punten)
Stedenbouwkundige studies betreffende multifunctionele topsport-infrastructuur.
C: REFERENTIE n° 5 (max. 2 punten)
Milieustudies en mobiliteitsstudies betreffende grootschalige gebiedsontwikkeling (minstens 3 ha).
Voor elk van de vermelde referenties vermeldt de kandidaat de volgende gegevens (max. 2 A4-blz.):
- Een beknopte beschrijving van zijn opdracht.
- Een beknopte beschrijving van de uitgevoerde studie met minstens de vermelding van de plaats, de datum, het bedrag excl. BTW en het voorwerp van de diensten.
- Of de kandidaat een sturende rol van begin tot einde had of slechts tussenkwam op een bepaald moment van de studie?
- De vermelding van een contactpersoon (naam, adres, functie, telefoon, fax,…) waarbij Beliris de inlichtingen die door de kandidaat werden geleverd kan bevestigen en eventueel aanvullen.
- Een attest van goede uitvoering ondertekent door de bevoegde autoriteit of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
Om in aanmerking te worden genomen voor de beoordeling dienen de referenties gerealiseerd te zijn in de loop van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan onderhavig publicatie.
Hiermee wordt bedoeld dat het project waarnaar de referentie verwijst op het moment van de indiening van het kandidaatsdossier zich bevindt in een toestand waarbij in de loop van de afgelopen drie jaar de studie werd gegund en/of opgeleverd (afgerond).
De referenties zullen beoordeeld worden aan de hand van een objectieve vergelijking als volgt:
- Een referentieproject dat kan worden ondergebracht in categorie a), krijgt 6 punten toegekend. Een referentieproject dat kan worden ondergebracht in categorie b), krijgt 3 punten toegekend. Een referentieproject dat kan worden ondergebracht in categorie c), krijgt 2 punten toegekend.
- Indien een referentieproject slechts ten dele voldoet aan de omschrijvingen van de categorieën a), b) of c) dan zal het referentieproject 50% van de punten verdienen die als max. punten zijn voorzien.
- Referentieprojecten die niet voldoen aan de omschrijvingen van de categorieën a), b) of c) worden niet weerhouden.
- Referentieprojecten die in meerdere categorieën kunnen worden ondergebracht, kunnen punten toegekend krijgen per categorie waaraan ze voldoen.
- Het maximum te behalen puntenaantal bedraagt 20.
Om geselecteerd te kunnen worden dient de inschrijver ten minste:
- voor referentie n°1 & 2 te samen genomen 6 punten hebben EN
- voor referentie n°3 & 4 te samen genomen 3 punten hebben EN
- voor referentie n°5 minimum 1 punt
II. TEAM BELAST MET DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Voor de uitvoering van de opdracht wordt er een projectteam voorgesteld onder leiding van één projectleider. Dit projectteam staat in voor de coördinatie en begeleiding van de opdracht en waarborgt een vlotte en deskundige afwerking hiervan.
De kandidaat voegt een organigram bij zijn dossier van het projectteam dat bestaat uit:
• een projectleider met expertise: coördinatie en regie bij voorkeur op het vlak van (top)sportmanagement;
• een verantwoordelijke met expertise:
economie, markt en strategie bij voorkeur op het vlak van (top)sport;
• een verantwoordelijke met expertise:
wetgeving en beleid bij voorkeur in het domein van (top)sport;
• een verantwoordelijke met expertise:
financiën en budgettaire modellering bij voorkeur in het domein van (top)sport;
• een verantwoordelijke met expertise: stedenbouw en architectuur;
• een verantwoordelijke met expertise: mobiliteit en relevante milieuaspecten;
• een verantwoordelijke met expertise:
wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie in het kader van (top)sport.
Zowel de projectleider als de overige verantwoordelijken hebben elk 5 jaar professionele ervaring wat betreft hun expertise.
Het is toegestaan dat de kandidaat aantoont dat een verantwoordelijke over meerdere expertises beschikt. Eventuele bijkomende expertises mogen in functie van de opdracht worden toegevoegd.
De projectleider is de gegarandeerde trekker, de contactpersoon voor het Bestuur, de persoon die de coördinerende rol opneemt tussen de verschillende betrokkenen.
De kandidaat vermeldt in het dossier de namen en beroepskwalificaties van de projectleider en verschillende verantwoordelijken met opgave van de verschillende curriculum vitae waaruit de expertises blijkt alsook de relevante professionele ervaring van 5 jaar (maximum 2 A4’s per persoon).
De kandidaat voegt eveneens een verklaring op eer waarin hij de namen noteert van één of meerdere personen, waarvan hij het curriculum vitae heeft toegevoegd, die ten minste hebben meegewerkt aan één project per categorie (A, B of C) die als referentie werd opgegeven.
Indien de projectleider of andere verantwoordelijken hun taak niet kunnen uitvoeren, dan moet dit schriftelijk aan Beliris gemeld worden. De projectleider of verantwoordelijken dienen door een gelijkwaardige projectleider vervangen te worden, waarmee Beliris uitdrukkelijk akkoord moet gaan. Zo niet wordt dit beschouwd als een gebrekkige uitvoering van de opdracht (art. 44 KB 14 januari 2013). De projectleider of andere verantwoordelijken kunnen evenwel beroep doen op senior en junior medewerkers, doch kunnen hun rol en functie niet overdragen aan deze medewerkers.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!