Hogeschool PXL
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Masterplan Hogeschool PXL Fase 1: Aanstelling van een projectleider/bouwcoördinator voor technische advisering en controle (ontwerp en uitvoering) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hogeschool PXL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Elfde-Liniestraat 24
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Diane Bervoets
Telefoon
+32 11775822
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11775559

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.pxl.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://apps.pxl.be/inschrijving/aanbesteding/MasterplanFase1

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Hogeschool

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Masterplan Hogeschool PXL Fase 1: Aanstelling van een projectleider/bouwcoördinator voor technische advisering en controle (ontwerp en uitvoering) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2017009

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71520000 - Toezicht op uitvoering van de bouw

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De projectleider/bouwcoördinator, bijgestaan door een multidisciplinair studiebureau, is als adviseur belast met de technische ondersteuning en advisering tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van de DBM-opdracht (Design, Build and Maintenance) door het aangestelde consortium voor het realiseren van het Masterplan Hogeschool PXL fase 1. De projectleider/bouwcoördinator zal tevens instaan voor een kwaliteitscontrole. Bovendien zal hij bijstand verlenen aan de opdrachtgever gedurende de opleveringsprocedure.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 24 te 3500 Hasselt

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de dienstverlening  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   18-10-2017

Einde:   10-07-2019

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet. Van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver te voldoen aan deze bepalingen:
- De inschrijver sluit de nodige verzekeringen tegen beroepsrisico’s af in geval van gunning van de opdracht.
- Na de aanstelling dient de inschrijver een definitief bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s voor te leggen.

Eventuele minimumeisen:

zie vereiste bewijsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door:
- De inschrijver bewijst voldoende werfervaring te hebben voor de uitvoering van de opdracht door één referentie op te geven waarbij technisch advies geleverd werd als projectleider/bouwcoördinator voor een schoolgebouw (vergelijkbaar met de in deel 3 omschreven opdracht). Deze referentie mag niet ouder zijn dan 5 jaar en wordt geattesteerd (=ondertekend) door de opdrachtgever. De dienst werd uitgevoerd voor een project met een minimum bouw-, renovatie- of aanpassingskost van 8.000.000 euro (excl. BTW) in DBM-formule. De referentie wordt kort en bondig besproken in beeld en taal. Er wordt duidelijk vermeld:
o de publiek- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor zij bestemd waren;
o de uitvoeringstermijn en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook de datum van voorlopige oplevering;
o het ramingsbedrag en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook het eindbedrag.
- De projectleider/bouwcoördinator wordt ondersteund door een multidisciplinair projectteam.
Dit multidisciplinair studiebureau geeft een lijst van 5 referenties op die ervaring aantonen in het bouwmanagement van DBM-, DBFM- of DBFMO-projecten tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase. De diensten werden uitgevoerd voor een project met een minimum bouw-, renovatie- of aanpassingskost van 5.000.000 euro (excl. BTW). Eén van deze 5 referenties heeft echter een minimum bouw-, renovatie- of aanpassingskost van minimaal 10.000.000 euro (excl. BTW). Minimum één van deze 5 referenties dient bovendien reeds voorlopig opgeleverd te zijn. De referenties worden kort en bondig besproken in beeld en taal. Voor elke referentie wordt duidelijk vermeld:
o de publiek- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor zij bestemd waren;
o de uitvoeringstermijn en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook de datum van voorlopige oplevering;
o het ramingsbedrag en indien de werken reeds opgeleverd zijn ook het eindbedrag.
- De inschrijver, de projectleider/bouwcoördinator ondersteund door een multidisciplinair
studiebureau, moet beschikken over volgende competenties op technisch en bouwkundig vlak:
o Ervaring met ontwerp en opvolging van uitvoering van complexe technische installaties (HVAC, sanitair, zwakstroom- en sterkstroom) met inbegrip van specifieke beveiligingstechnieken (toegangscontrole, CCTV, alarminstallaties e.d.) op basis van prestatiebestekken
o Ervaring met commissioning
o Ervaring met onderhoud:
 Opmaak van onderhoudscontracten voor technische installaties gerelateerd aan conditiestaatmeting volgens de norm NEN 2767
 Levensduur van installaties, levenscycluskosten
 SLA (Service Level Agreements)
 Onderhoudscontracten, al dan niet prestatiegericht
 Conditiestaatmeting en opmaak meerjarenonderhoudsplanning, conform NEN 2767
o Ervaring met energiebeheer en gebouwbeheer
o Uitgebreide ervaring in duurzaamheid (waaronder ook BREEAM)
o Ervaring met procedures van publiek-private samenwerking voor specifieke bouwprojecten, vergelijkbaar met deze opdracht, wordt als essentieel onderdeel van de ervaring beschouwd, op vlak van schaal, complexiteit,…
Conform de omzendbrief van 10 februari 1998 met betrekking tot de selectie van aannemers, leveranciers en dienstverleners, kan de inschrijver verwijzen naar bovengenoemde referenties en documenten indien hij deze reeds voordien aan het aanbestedend bestuur overmaakte. Hij is gehouden ze te actualiseren indien nodig: de documenten mogen eenvoudige afschriften zijn.

Eventuele minimumeisen:

zie vereiste bewijsstukken

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   20-09-2017

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   18-01-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
De griffie van de Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-08-2017