Rectificatie

TR793302- projectontwerper-architect nieuw dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_18004
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
Telefoon
-
E-mail
ppcell@tucrail.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315874

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TR793302- projectontwerper-architect nieuw dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters

Referentienummer: I-AM (TR)-TR 793302-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht van diensten voor de aanduiding van een multidisciplinaire team, dat optreedt als projectontwerper voor het ontwerp en het bijstaan van de leidend ambtenaar van Infrabel bij de verwezenljking van het nieuwe dienstgebouw van Infrabel te Gent-Sint-Pieters.
Categorie diensten : nr. 12.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-522368

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-345789

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een nieuw document RUP Verordend Grafisch Plan (inplantingsplan site) werd toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!