Rectificatie

TIENEN - VISSENAKEN - BS De Uilenboom - Architectuuropdracht basisschool nieuwbouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Caroline Platteau
Telefoon
+32 27909329
E-mail
caroline.platteau@g-o.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287348

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TIENEN - VISSENAKEN - BS De Uilenboom - Architectuuropdracht basisschool nieuwbouw

Referentienummer: GO!-55506/11113001/2018/3274/JS-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het opmaken van het ontwerp, van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering en nazorg voor de oprichting van een nieuwbouw basisschool te Vissenaken (Tienen).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530203

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Inschrijvingsformulier in Word en Pdf toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!