Rectificatie

Architectuuropdracht voor het ontwerp en de realisatie van een 90-tal sociale woongelegenheden in het Dompelpark te Waregem - fase 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
CVBA Helpt Elkander
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hazepad 1
Plaats
Waregem
Postcode
8790
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ann Goerlandt
Telefoon
+32 56600800
E-mail
ann.goerlandt@helpt-elkander.be
Fax
+32 56611325

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.helpt-elkander.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Architectuuropdracht voor het ontwerp en de realisatie van een 90-tal sociale woongelegenheden in het Dompelpark te Waregem - fase 1

Referentienummer: 2013/0390 ARCH

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502514

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
verduidelijking bij III.1.3 van de aankondiging: voldoende eigen ervaring heeft met vergelijkbare projecten (minstens 4 stedelijke nieuwbouwprojecten ontworpen en gerealiseerd, waarvan minstens 2 voorlopig opgeleverd, maar niet ouder dan 10 jaar, van minstens 45 woongelegenheden per referentie)
Te lezen:
"De in de aankondiging opgenomen selectievereiste 'voldoende eigen ervaring heeft met vergelijkbare projecten (minstens 4 stedelijke nieuwbouwprojecten ontworpen en gerealiseerd, waarvan minstens 2 voorlopig opgeleverd, maar niet ouder dan 10 jaar, van minstens 45 woongelegenheden per referentie) moet geïnterpreteerd worden in die zin, zoals deze selectievereiste ook is opgenomen in het bestek, met name dat elk van de 4 referenties minstens 45 wooneenheden omvatten ( en niet enkel de 2 referenties die minstens voorlopig opgeleverd zijn)

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
verduidelijking bij het in te vullen Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Te lezen:
“Wat het invullen van het UEA betreft, moeten niet alleen de verklaringen m.b.t. de uitsluitingscriteria ingevuld worden, maar ook deze m.b.t. de selectiecriteria, en dit conform de handleiding opgenomen als bijlage 4 bij het bestek De inschrijver komt op het model van UEA terecht door de link op bijlage 4 (handleiding UEA) te openen. Bij IV. Selectiecriteria, dient hij op de vraag ‘’Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken ?” ja aan te stippen. Het PDF-model gevoegd bij bijlage 4 dient enkel als voorbeeld, maar beperkt zich tot de uitsluitingscriteria. Met dit voorbeeld dient op zich geen rekening gehouden te worden. Bij nazicht stellen wij vast dat de handleiding UEA niet gevoegd was bij bijlage 4. Deze wordt nu bij dit rechtzettingsbericht gepubliceerd.” We voegen eveneens een aangepaste UEA toe.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!