Aankondiging van een opdracht

STUDIEOPDRACHT 'RESTAURATIE GEVELS van het GEMEENTEHUIS', Grote Baan 222 te 1620 Drogenbos

STUDIEOPDRACHT 'RESTAURATIE GEVELS van het GEMEENTEHUIS', Grote Baan 222 te 1620 Drogenbos

Publicatiedatum
15-11-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Drogenbos
Postadres
Grote Baan 222, 1620 Drogenbos, BE
Contactpunt(en)
Sonja Dedoncker

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2).
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* Een attest van de Rechtbank van Koophandel (n° 276 C1 uitgereikt om te dienen inzake overheidsopdrachten) of een evenwaardig document uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Financiën van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gesteld eisen is voldaan.
OF
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener wordt aangetoond door volgende referenties:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

* Ingevulde bankverklaring

Vakbekwaamheid

De bekwaamheid van de dienstverlener wordt beoordeeld aan de hand van de met name zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid.
De technische bekwaamheid van de dienstverlener wordt aangetoond door volgende referenties:
1° door studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van diensten;
2° het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten van de perso(o)n(en) die belast zal (zullen) worden met de opdracht;
3° de lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd door de dienstverlener tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum, en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;
4° een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener voornemens is in onderaanneming te geven;
5° Een verklaring van de dienstverlener, waarbij hij verklaart dat minstens wekelijks één van de projectverantwoordelijken de werfvergadering stipt zal bijwonen en bovendien steeds zal aanwezig zijn tijdens cruciale bouwfazen;
ALLE ATTESTEN, GETUIGSCHRIFTEN, VERKLARINGEN EN DERGELIJKE MOGEN MAXIMUM ZES (6) MAANDEN OUD ZIJN;
ENKEL DIE OFFERTES VAN DE DIENSTVERLENER, DIE NIET WORDEN UITGESLOTEN EN DIE AAN DE TECHNISCHE, FINANCIELE EN ECONOMISCHE MINIMUMEISEN VOLDOEN, KOMEN IN AANMERKING VOOR ONDERZOEK EN GEBEURLIJKE TOEWIJZING.

Eventuele minimumeisen:

* DIPLOMA - architect of ingenieur architect met relevante ervaring in restauratie- en renovatiewerken.
* REFERENTIES - 2 (twee) referenties mbt. restauratie beschermd onroerend erfgoed dewelke een gelijkaardig bouwprogramma (werkzaamheden aan gevels / buitenschrijnwerk) hebben met representatieve omvang, die door de dienstverlener gedurende de laatste 3 jaar ontworpen of gerealiseerd werden of nog in uitvoering zijn (met vermelding van de kostprijs, aanvangs- en eventuele einddatum, de voorziene uitvoeringstermijn enz…).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!