Aankondiging van een opdracht

Inrichting van de openbare ruimtes van de perimeter van het duurzaam wijkcontract Pogge.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Georges Rodenbachlaan 29 (Technisch centrum Rodenbach – Dienst onthaal)
Plaats
Schaarbeek
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
RenovaS - Christopher Prevot
Telefoon
+32 22469162
E-mail
cprevot@renovas.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://http://www.schaerbeek.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290589

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290589

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Inrichting van de openbare ruimtes van de perimeter van het duurzaam wijkcontract Pogge.

Referentienummer:   RenovaS-CQDPO 3-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Inrichting van de openbare ruimtes van de perimeter van het duurzaam wijkcontract Pogge.
Volledige taak van architectuur, engineering en coördinatie van veiligheid en gezondheid uitgebreid tot de taken van studie van de mobiliteit, landschapsarchitectuur en participatie.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   115.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Het projectgebied omvat: - het Poggeplein - de Haachtsesteenweg (sectie tussen de Louis Bertrand en tot en met het Poggeplein) - het Houffalizeplein - de Jérusalemstraat - de Alfred Verwéestraat

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht heeft als voorwerp een volledige taak van auteur van project van architectuur, engineering, van veiligheids- en gezondheidscoördinatie, met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de inrichtingsprojecten van de openbare ruimte in overeenstemming met het programma van het duurzaam wijkcontract Pogge dat op 12 december 2016 werd goedgekeurd door de gewestelijke regering.
NB : Verdeling van de opdrachten in percelen : De aanbestedende overheid heeft besloten de opdracht niet te plaatsen in de vorm van afzonderlijke percelen. Het gaat inderdaad om een dienstenopdracht van architectuur waarvan de verwachte prestaties van natuur een geheel vormen. Een verdeling in percelen zou aldus schade aan de cohesie van het project kunnen berokkenen.
De opdracht richt zich op een multidisciplinair team dat vaardigheden heeft op het vlak van landschapsarchitectuur, architectuur, design, mobiliteit en stadssociologie.
De verwachte prestaties van het studiebureau hebben meer bepaald betrekking tot volgende domainen:
- Ontwerp van het landschapsproject
- Ontwerp van de openbare ruimten en wegenis
- Mobiliteitsstudies en -projecten
- Ontwerp van het onthaalmeubilair
- Ontwerp van openbare verlichting en nachtsfeer
- Ontwerp van speelse inrichtingen
- Grafisch ontwerp en signalering
- Participatie, overleg en communicatie
De opdracht bestaat uit een vaste schijf en een voorwaardelijke schijf.
De vaste schijf heeft betrekking op:
• Een volledige opdracht van projectauteur voor de interventies op de gemeentelijke wegenis
• Een gedeeltelijke opdracht van projectauteur (schets en voorontwerp) op de gewestelijke wegenis
• De productie van didactische hulpmiddelen voor het publiek
• De participatie aan workshops voor burgerparticipatie (werkgroep en focusgroep)
• Een studie van de mobiliteit en het parkeeraanbod
De voorwaardelijke schijf heeft betrekking op:
• De toevoeging van de gedeeltelijke opdracht (van het vergunningsdossier tot de definitieve oplevering) voor de interventies op de gewestelijke wegenis.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   40

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   De vermindering van het aantal kandidaten dat uitgenodigd wordt om in te schrijven wordt uitgevoerd na de analyse van de documenten uit de aanvraagdossiers voor deelname. Zij wordt uitgevoerd op basis van de vaardigheden die vereist zijn voor dit project (zie bestek : 1ste DEEL : GUNNING VAN DE OPDRACHT: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN / Art. 13 - Vermindering van de kandidaturen).

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wanneer de kandidaat een vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid die gevormd is door meerdere fysieke personen of rechtspersonen (tijdelijke vereniging, of feitelijke groepering, …), moeten de uitsluitingsgevallen bedoeld in onderhavige sectie, van toepassing zijn voor elk lid van de vereniging en het bewijs hiervan moet worden geleverd overeenkomstig de beschikkingen van deze punt.
De kandidaat zal het bewijs leveren dat hij in regel is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid of een attest op erewoord zeggende dat hij geen gesalarieerd personeel tewerkstelt, afleveren.
De kandidaat zal het bewijs leveren dat hij beantwoordt aan de vereiste met betrekking tot het recht tot het uitoefenen van het beroep van architect, door het afleveren van volgend bewijsstuk:
* een attest van de deontologische of beroepsoverheden indien die er zijn, dat veststelt dat de kandidaat het recht heeft om het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke beschikkingen ; indien dergelijk document niet wordt afgeleverd in het betrokken land, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of een verklaring op erewoord door de kandidaat voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde beroepsorganisatie van dit land;
Voor de Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die erkend zijn als authentieke bronnen, de inlichtingen of documenten betreffende het bewijs van betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid, verzamelen.
De andere documenten of inlichtingen vereist op het vlak van de kwalitatieve selectie zullen door de kandidaten zelf afgeleverd worden.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische bekwaamheid van de kandidaat wordt bewezen door de voortbrenging van:
1. een lijst met gelijkaardige diensten ten opzichte van het voorwerp van de opdracht op het vlak van:
• Inrichtingsprojecten voor openbare ruimtes (Minimum 2 studies van een gecumuleerd bedrag van werken boven 1.400.000 € buiten btw);
• En mobiliteitsstudies Minimum 2 studies van een gecumuleerd bedrag van werken boven 50.000 € buiten btw);
Deze diensten moeten uitgevoerd zijn in de loop van de laatste 3 jaar. De lijst geeft voor elke referentie: zijn programma, het bedrag, de datum en de openbare of privé bestemmeling. De prestaties van diensten worden bewezen door de attesten uitgeschreven of medeondertekend door de bevoegde overheid of, indien de bestemmeling een privé koper was, door een attest van de koper of, bij ontstentenis, eenvoudig door een verklaring van de dienstenverlener.

Eventuele minimumeisen:

• Inrichtingsprojecten voor openbare ruimtes (Minimum 2 studies van een gecumuleerd bedrag van werken boven 1.400.000 € buiten btw);
• En mobiliteitsstudies Minimum 2 studies van een gecumuleerd bedrag van werken boven 50.000 € buiten btw)

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Wet van 20.02.1939 op de bescherming van de titel van het beroep van architect

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   19-02-2018

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   120

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

A. De gunning van de opdracht gebeurt in 2 fasen:
- De kwalitatieve selectie van de kandidaten
- De gunning van de opdracht
B. Prijsbepaling
De erelonen dekken alle studiekosten, hetzij de erelonen van het architectenbureau, de studiebureaus voor stabiliteit en speciale techniek, de veilgheids- en gezondheidscoördinator maar ook elke andere studie die noodzakelijk wordt geacht voor de verwezenlijking van de opdracht.
Deze worden vastgelegd op de forfaitaire som van 139.150,00 € btw inbegrepen (vaste schijf).
Bij de vaste schijf komt nog een voorwaardelijke schijf van 36.300,00 € btw van 21 % inbegrepen.
De voorwaardelijke schijf is verbonden met het bekomen van een bijkomende gewestelijke financiering voor de werken en studies betreffende de interventies op de gewestelijke wegenis.
C. Samenstelling van het sollicitatiedossier
Elke kandidaat legt een sollicitatiedossier neer dat moet worden opgesteld in 3 exemplaren (1 ingebonden origineel + 2 kopieën). Dit dossier bestaat uit het sollicitatieformulier, hernomen in bijlage, waaraan de vereiste documenten zijn toegevoegd die gepreciseerd worden in art. 11 & 12 hieronder (Geval van uitsluiting en kwalitatieve selectie).
Indien de kandidaat andere documenten gebruikt dan het voorziene document, moet hij op elk ervan aanduiden dat het document conform is met het model dat is voorzien in het bijzonder bestek.
D. Plaats en neerlegging van het sollicitatiedossier
Zie bestek
E. Ondertekening
Het sollicitatieformulier en alle documenten in bijlage zijn ondertekend door de inschrijver of zijn mandataris.
Wanneer de kandidaat een rechtspersoon is dient een bewijs te worden bijgevoegd zeggende dat de persoon die de sollicitatie-akte ondertekent gemachtigd is om verbintenissen aan te gaan in naam van de juridische persoon in wiens naam hij tekent.
Wanneer de kandidaat een vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid die werd gevormd door meerdere rechtspersonen of fysische personen, wordt het sollicitatieformulier ondertekend door elk van hen.
Deze verbinden zich solidair en onverdeeld en duiden diegene onder hen aan die zal belast zijn met de vertegenwoordiging van de vereniging tegenover de Aanbestedende Overheid.
De kandidatuur evenals de documenten in bijlage verbinden de kandidaat.
De kandidatuur die werd neergelegd door de mandatarissen geeft duidelijk de mandant(en) aan in wiens naam zij optreden. Deze mandatarissen moeten het bewijs aanvoeren van hun mandaat en dit bij het sollicitatieformulier voegen.
F. Derde personen
§ 1er. In geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, kan de samenstelling en de identiteit van de leden van de vereniging niet worden veranderd zonder voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de bouwheer.
§ 2. De kandidaat of, eventueel, een van de vormende leden van de kandidaat vereniging moet op de tabel van de orde van architecten ingeschreven worden.
Het feit dat de kandidaat alle of een deel van zijn verbintenissen toevertrouwd aan adviseurs of onderaannemers ontheft hem geenszins van zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de Aanbestedende Overheid.
De kandidaat zorgt ervoor de formele verplichting te produceren en door te geven van de adviseur(s) en/of onderaannemer(s) waarvan hij de participatie aan deze opdracht vermeldt.
Het College van Burgemeester en Schepenen erkent geen enkele contractuele band met deze derde partijen.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!