Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPB-verslaggeving voor de bouw van een administratief centrum voor het OCMW en een bibliotheek voor het gemeentebestuur van Wemmel in samenwerking met Belfius Bank NV.

Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPB-verslaggeving voor de bouw van een administratief centrum voor het OCMW en een bibliotheek voor het gemeentebestuur van Wemmel in samenwerking met Belfius Bank NV.

Publicatiedatum
10-11-2016
Deadline
12-12-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW en gemeentebestuur van Wemmel in samenwerking met Belfius Bank NV
Postadres
Residentie Geurts, Prins Boudewijnlaan, 1780 Wemmel, BE
Contactpunt(en)
dhr. Rudi Segers, secretaris

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Om in aanmerking te kunnen komen voor de onderhandelingen die aan de gunning van de opdracht voorafgaan, moeten de kandidaten bij hun kandidatuurstelling op straffe van nietigheid een originele gehandtekende verklaring op eer toevoegen waarbij zij zich verbinden, in geval zij geselecteerd worden, volgende documenten over te maken aan de aanbestedende overheid, uiterlijk 10 kalenderdagen voor datum van indienen offerte:
a. het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap, voor het jaar 2016, van één of meerdere perso(o)n(en) die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam.
b. Indien de kandidaat personeel tewerkstelt, het origineel attest van de RSZ, voorlaatste afgelopen kwartaal. Indien de kandidaat geen personeel tewerkstelt, een origineel attest uitgereikt door een erkende kas voor zelfstandigen, dat bevestigt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid en dit tot en met het voorlaatste afgelopen kwartaal.
c. het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's waarvan de voorwaarden en de dekking in overeenstemming zijn met de huidige opdracht en dit tot minstens het einde van 2016.
Indien de kandidaat in een samenwerkingsverband inschrijft, dient de verklaring op eer door elk lid getekend te zijn.

Vakbekwaamheid

De kandidaten moeten bij hun kandidatuurstelling volgende documenten toevoegen:
? Eén (1) referentie (niet meer, niet minder) van een gelijkwaardig project, voor een openbaar bestuur of een privaatrechterlijke persoon, die door de inschrijver zelf ontworpen werd met inbegrip van de opvolging en controle der werken en waarvan de voorlopige oplevering of ingebruikname dateert van na 01/01/2011.
? Het bewijs dat de kandidaat over voldoende kennis en ervaring beschikt op het gebied van de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Dit dient aangetoond te worden a.d.h.v. referentielijst, gevolgde opleidingen, enz.
Indien er een samenwerkingsverband wordt aangegaan, dient dit aangetoond te worden door 1 lid van het samenwerkingsverband dewelke als gemandateerde optreed voor het samenwerkingsverband.

Eventuele minimumeisen:

De referenties worden als gelijkwaardig beschouwd indien :
de totale netto-bouwkost (ruwbouw, afwerking en technische installaties, excl. erelonen en BTW) minimum 2.000.000 EUR bedraagt en zij betrekking hebben op:
1) Voor het architectuurontwerp en de studie technieken:
de renovatie van een gebouw tot een combinatie van een sociaal huis, lokaal dienstencentrum én bibliotheek voor een openbaar bestuur.
2) Voor de stabiliteitsstudie:
de verbouwing van een gebouw met functiewijziging voor een openbaar bestuur of een privaatrechterlijk persoon.
De inschrijver mag verschillende referenties opgeven voor het architectuurontwerp, de stabiliteitsstudie en de studie technische installaties.
Voor deze referenties dient een ondertekend attest vanwege de bouwheer toegevoegd te worden dat volgende gegevens bevat :
1) De projectnaam.
2) De naam van de bouwheer met vermelding van adres, telefoon en contactpersoon.
3) De naam van de ontwerpers en de juiste omschrijving van de studieopdracht die aan hen werd toegewezen.
4) De totale netto kostprijs der werken, excl. erelonen en BTW
5) De datum van voorlopige oplevering.
6) De vermelding dat de studieopdracht door de ontwerper tot algehele voldoening werd uitgevoerd.
Tevens dienen grond- en gevelplans (schaal minimum 1/250) én foto's van het project bijgevoegd te worden met name dus voldoende gegevens die de aanbestedende overheid moet in staat stellen de referentie(s) te beoordelen.
In geval er onvoldoende/geen kandidaturen beantwoorden aan de minimumeisen inzake referenties, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor kandidaturen die niet voldoen aan de minimumeisen inzake referenties zoals hoger omschreven toch in overweging te nemen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!