Aankondiging van een opdracht

Rioleringsstudie + aanbestedingsdossier + bijstand i.f.v. werken N9 te Asse tussen Vaal en Broekooi

1.3 VOORWERP VAN DE OPDRACHT
AWV, de rioolbeheerder TMVW en de gemeente Asse beogen de gefaseerde herinrichting van, en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in, de Brusselsesteenweg (N9) te Asse.
Het voorwerp van de opdracht omvat:
- De studie en het ontwerp van het gescheiden rioleringsstelsel in de gewestweg N9 (km. 12,05 – 8,95) te Asse.
- Het opmaken van het aanbestedingsdossier voor riolering en wegenis.
- Bijstand bij uitvoering van de werken inclusief deelname aan de werfvergaderingen.
- De opdracht omvat de opmaak en opvolging van afkoppelingsdossiers van alle open en halfopen woningen (ook van de gesloten woningen waar afgekoppeld kan worden zonder opbraakwerken in het gebouw) gelegen langs het tracé.
De opdracht bestaat uit twee deelopdrachten:
• Deelopdracht 1 is de eerste uitvoeringsfase van Vaal tot Langestraat (km. 12,05 - 9,8);
• Deelopdracht 2 is de tweede uitvoeringsfase van Langestraat tot Broekooi (km. 9,8 - 8,95);

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 66 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing

Economische en financiële draagkracht

De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document/de volgende documenten:
- Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing);
- Een document waaruit blijkt dat de omzet aan gelijkaardige studieopdrachten inzake infrastructuurwerken in de laatste drie boekjaren minstens 500.000 euro (excl. BTW) bedraagt. De omzet wordt gecertificeerd door een bedrijfsrevisor of een erkende accountant;
- De balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd de bekendmaking voorschrijft;
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Zie kolom hiernaast.

Vakbekwaamheid

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
Een lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht (minstens 5), waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken. Meer concreet moet het gaan om gelijksoortige opdrachten, zowel qua omvang (minstens 3 referenties van studie-opdrachten voor werken >2.000.000 euro excl btw) als qua uitvoeringstermijn (uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar).
De referenties worden gestaafd met attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent. Deze attesten vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een attest van de afnemer of een verklaring op erewoord van de dienstverlener. Deze verklaring omvat steeds de identiteits- en contactgegevens van de betrokkene(n).
De opdrachtgever behoudt zich steeds het recht voor bij de overeenkomstige opdrachtgever(s) inlichtingen in te winnen omtrent de uitvoering van de opgegeven opdracht(en).
Er wordt voornamelijk belang gehecht aan de specifieke ervaring en referenties op het gebied van projecten in de wegenissector, rioleringssector en de bouw en het onderhoud van kunstwerken.

Eventuele minimumeisen:

Zie kolom hiernaast.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!