Rectificatie

17 092 Aanstelling van een ontwerper voor het Blue_App Gebouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Prinsstraat 13
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elio Berardocco
Telefoon
+32 32653110
E-mail
aanbestedingen@uantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287445

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287445

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

17 092 Aanstelling van een ontwerper voor het Blue_App Gebouw

Referentienummer: Universiteit Antwerpen-17092-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Universiteit Antwerpen wenst een nieuw gebouw (Blue_App) op te richten bestemd voor wetenschappelijk en technisch onderzoek naar duurzame chemie.
Dit project vormt deel van het Blue Gate Antwerp project.
Onderhavige opdracht omvat de aanstelling van een ontwerper. De opdracht omvat de opmaak van een (voor) ontwerp en het bouwdossier in het licht van het bouwen van het Blue-App Gebouw en de opvolging van de werken.
De opdracht behelst naast de ontwerpstudie eveneens een gedeelte technische installaties. De ontwerper dient ook in te staan voor de verzameling van de nodige gegevens i.h.k.v. de technische installaties. De ontwerper beantwoordt de vestigingsvoorwaarden, het beeldkwaliteitsplan en het charter van Blue Gate Antwerp en realiseert een gebouw met minimaal een BREEAM New Construction Excellent certificaat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530375

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 195-400749

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Heden werden de vragen en antwoorden die op het forum van e-procurement werden gesteld mee als aanvullend document geüpload. We willen nogmaals benadrukken dat het bestek voorschrijft dat de inschrijvers geacht worden kennis te hebben genomen van de eventuele berichten geplaatst op dit forum. Deze berichten maken integraal deel uit van de opdracht. Het platform is toegankelijk via de site: https://enot.publicprocurement.be LET OP: De Universiteit Antwerpen is GESLOTEN vanaf 01.11.2017 tot en met 03.11.2017.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!