Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Corridorstudies tram-bus N173-R10: Kontich tot Berchem station

Het voorwerp van de opdracht is een studie voor de aanleg van de nodige infrastructuur voor het exploiteren van trambussen over het traject van Kontich tot Berchem station (N173-R10). Deze trambussen moeten een eigen bedding ter beschikking hebben. Waar deze bedding de ruimte inneemt die in de huidige situatie toebehoort aan de fietsers of andere weggebruikers, zal de opdrachtnemer eveneens instaan voor het (her-)ontwerpen van deze infrastructuur.
De studie omvat in vast gedeelte:
- De studie van alle deelaspecten en bijhorende prestaties en diensten, zoals topografische opmetingen,
- Uitvoeren van verkeerskundige en stedenbouwkundige analyse;
- Het opmaken van een volledig dossier en de besprekingen ervan in de (inter)gemeentelijke begeleidingscommissie: startnota en projectnota met inbegrip van een gedetailleerde raming van het ruimtelijk ontwerp;
- Uitvoeren van microsimulaties voor de kruispunten langsheen het tracé. Meerbepaald op de kruispunten met de Groeningenlei, N106, ingenieur Hassaertlaan, R11, Ringlaan/Groenenborgerlaan en Koninklijkelaan;
- Het opmaken van het volledig ontwerp;
- Opmaak van grondplannen, dwars- en langsprofielen en technische detailtekeningen
- Het opstellen van de bouwaanvraag, alle nodige vergunningsdossiers en alle dossiers voor het aanvragen van machtigingen;
- Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, werkgroepen en stuurgroepen tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), gemeente Antwerpen, gemeente Kontich, de betrokken politiezones, De Lijn, de nutsmaatschappijen en andere betrokkenen.
- Opstellen van overzichtsplannen van de bestaande nutsleidingen en te vernieuwen leidingen alsook het overleg met de nutsmaatschappijen.
- Afstemmen van de studie met de lopende studies in de omgeving (vb. studie Livan);
- Het opmaken van een volledig aanbestedingsdossier met uitvoeringsplannen;
- Het secretariaat: uitnodigingen voor de overlegmomenten en de verslaggeving van de overlegmomenten.
Voorwaardelijk gedeelte:
- Opmaak archeologienota
- De verwerking van het technisch verslag in het aanbestedingsdossier.
- Het opmaken van de bouwvergunning
- De studie van de minder hinder maatregelen: planning, fasering en omleiding gedurende de werken en de verwerking ervan in het aanbestedingsdossier. Het nodige overleg hiervoor met de verschillende actoren (politie, stedelijke dienst mobiliteit Antwerpen, Werkgroep Minder Hinder, …)
- Het overleg met de veiligheidscoördinator ontwerp en het verwerken van het Veiligheids- en gezondheidsplan in het aanbestedingsdossier.
- Opmaken van het aanbestedingsdossier.
- De begeleiding van de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsprocedure: opmaak van terechtwijzende berichten, beantwoorden van vragen, …
- Opmaak milieu-hygiënisch onderzoek.
- Ondersteuning op infovergaderingen met omwonenden.
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.
Deze opdracht betreft een opdracht in 2 vaste en 3 voorwaardelijke gedeelten.

Publicatiedatum
10-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
79311000 - Uitvoeren van studies
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Kylie Joly

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek
Toe te voegen tekst
De locatie van de trambusbedding in het dwarsprofiel(excentrisch, centraal, ...) langsheen het gehele tracé (incl. de R10) moet eveneens bekeken worden in deze studie.

Overige nadere inlichtingen

Informatiebericht d.d. 10/11/2016:
----------------------------------------
De locatie van de trambusbedding in het dwarsprofiel(excentrisch, centraal, ...) langsheen het gehele tracé (incl. de R10) moet eveneens bekeken worden in deze studie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!