Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper voor de aanleg, het onderhoud en verbeteringswerken aan asfalt- en kasseiwegen (inclusief veiligheidscoördinatie-ontwerp en verwezenlijking) voor een periode van 3 jaar: 2017-2018-2019. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Er moet een ontwerpbureau worden aangesteld voor de aanleg, onderhoud en herstelling van wegeniswerken, voor de periode 2017-2018-2019.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
71311220 - Dienstverlening voor wegenbouwtechniek
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Nevele
Postadres
Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, BE
Contactpunt(en)
De heer Pascal Debbaut

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

passende bankverklaring

Eventuele minimumeisen:

Bankverklaring

Vakbekwaamheid

lijst met referenties: van dergelijke werken uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar

Eventuele minimumeisen:

Referenties 5 jaar

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!