Gemeente Mol
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling ontwerper voor de renovatie beschermd monument “Het Oude Gemeentehuis van Mol” inclusief inrichting tot modern toeristisch onthaalconcept met ceremoniële ruimte

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Mol
Nationaal identificatienummer
MOL
Postadres
Molenhoekstraat 2
Plaats
Mol
Postcode
2400
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Nele Roeymans
Telefoon
+32 14330939
E-mail
[email protected]
Fax
+32 14330846

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.gemeentemol.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2838/7D/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling ontwerper voor de renovatie beschermd monument “Het Oude Gemeentehuis van Mol” inclusief inrichting tot modern toeristisch onthaalconcept met ceremoniële ruimte

Referentienummer:   2020NR17

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
79930000 - Gespecialiseerd ontwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   GEBOUWEN >ADMINISTRATIE >Oud Gemeentehuis - toeristisch infocenter

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht houdt de totaalrenovatie van dit beschermd gebouw in met aandacht voor de architectuurhistorische en de cultuurhistorische waarde.
De opdracht omvat de renovatie en de herinrichting van het gebouw, inclusief de binneninrichting (kasten, mobiele rekken, onthaalbalie,…). Het gebouw zal worden omgevormd tot een modern toeristisch onthaalconcept voorzien van een ceremoniële ruimte.
Het doel hierbij is dat het niet enkel een praktisch en duurzaam gebouw wordt maar dat het gebouw ook aantrekkelijk wordt zowel voor de gehuisveste diensten als voor de bezoekende burger.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek (fase 2).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Een beschrijving met visie met betrekking tot de opdracht, inclusief schetsontwerp  / Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Planning/uitvoering van het volledige proces tot de oplevering  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak - budgetbewaking  / Weging:   15

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   04-01-2021

Einde:  

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd aantal gegadigden:   3

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   De opdrachtgever zal, bij een voldoende aantal aanvragen tot deelneming, in principe maximaal drie (3) kandidaten selecteren. Indien er minder dan drie (3) kandidaten geselecteerd kunnen worden, behoudt de aanbestedende overheid het recht om door te gaan met deze geselecteerde kandidaten voor indiening van een offerte gezien de specifieke aard van deze opdracht.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (III.3.8 Grondsondering (indien noodzakelijk) De opdracht omvat het opmaken van de technische specificaties van het grondonderzoek noodzakelijk voor de realisatie van het project, de organisatie van een prijsvraag, en het opmaken van een verslag van de prijsoffertes voor grondonderzoek, dat zal worden uitgevoerd door derden. De studie omvat minimum de omschrijving van het onderzoek en de uitvoeringsmodaliteiten, de bepaling van de grondwaterstand, de aard van de bodem en de bespreking. III.3.9 Grondverzet (indien noodzakelijk) De studie omvat de opmaak van een technisch verslag grondverzet voor de verbouwing, conform de fungerende regelgeving – hoofdstuk 13 van het Vlaams regelement betreffende de bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO). III.3.10 Sloopopvolgingsplan (indien noodzakelijk) De standaardprocedure voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan en een controleverslag kadert in de traceerbaarheidsprocedure overeenkomstig artikel 4.3.5, §3 VLAREMA. Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is de eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure en is vereist indien men voor afvoer van het selectief ingezamelde sloopmateriaal werkt via een erkende sloopbeheerorganisatie om zo te komen tot een sloopmateriaal met laagmilieurisico-profiel. Het sloopopvolgingsplan geeft een oplijsting van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken en formuleert aanbevelingen voor een selectieve sloop. Het plan geeft per categorie afvalstof aan welke materialen zullen vrijkomen en bevat ook informatie over de verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen, alsook algemene en werfspecifieke aandachtspunten met betrekking tot de selectieve sloop. Op basis van een conform verklaard sloopopvolgingsplan kan de verdere traceerbaarheidsprocedure zoals opgenomen in de standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een erkende sloopbeheerorganisatie worden doorlopen.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver stelt een ontwerpteam samen, dat verplicht volgende disciplines moet bevatten en volgende taken moet kunnen vervullen:
- het architecturaal ontwerp
- de technische studies (stabiliteit en speciale technieken);
- de interieurstudie;
- de toegankelijkheidsstudies;
- de EPB-verslaggeving;
- de opmaak en indienen van het omgevingsvergunningsdossier;
- de opmaak en indiening van de subsidiedossiers;
- de opmaak van het bestek der werken
- de beoordeling van de offertes
- het toezicht en de opvolging der werken
ALLE teamleden (ook in onderaanneming) moeten worden vermeld op de Aanvraag tot deelneming (zie bijlage A), ongeacht de samenwerkingsstructuur.
De inschrijver staat in voor de volledige coördinatie en aansturing van de opdracht. Hij treedt dan ook op als aanspreekpunt voor de Opdrachtgevers en wordt als dusdanig zo aangeduid in de Aanvraag tot Deelneming.
De inschrijver staat in voor de opmaak van alle desgevallend noodzakelijke dossiers met het oog op het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunningen of toelatingen, dit laatste weliswaar in naam van de Opdrachtgevers en op basis van een door de Opdrachtgevers goedgekeurd aanvraagdossier.
De inschrijver staat in voor de budgetopvolging en (financiële) rapportering aan de Opdrachtgevers van zowel haar ontwerpopdracht als bij de uitvoering der werken. Budgetbewaking is van groot belang.
Het inschrijver doet op eigen kosten, en indien nodig, een beroep op een architect, interieurarchitect/specialisten toeristische onthaalconcepten, ingenieur stabiliteit, een ingenieur technieken, een EPB-verslaggever, veiligheidscoördinator-ontwerp etc. De tussenkomst van technische expertises, verplicht door reglementering, kan GEEN meerkost opleveren voor de Opdrachtgevers (immers inherent aan het voorwerp van de opdracht).
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Geen bewijsstukken in het kader van financiële draagkracht toe te voegen door de inschrijver.

Eventuele minimumeisen:

1. Niet van toepassing.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Ervaring aangetoond met referenties
voor ontwerp architectuur
2. Ervaring aangetoond met referenties
voor ontwerp interieur en toeristische onthaalconcepten
3. Samenstelling projectteam/
Beroepsbekwaamheid
4. Voorbeelddossier (digitaal)

Eventuele minimumeisen:

1. Lijst met minimum 3 gelijkaardige architecturale referenties vergezeld van een attest van goede uitvoering. Minimum 2 projecten hiervan dienen de renovatie van een monument te zijn waarbij frequent contact met Onroerend Erfgoed nodig was en minimum 2 projecten hiervan dienen opdracht te zijn van een openbaar bestuur.
Van alle opgegeven relevante projecten wordt VERPLICHT een korte omschrijving gegeven (maximaal 4 A4 bladzijden per project, beeldmateriaal niet inbegrepen) met de voornaamste gegevens (verplicht te vermelden: opdrachtgever, samenstelling team, opdrachtwaarde met gepland én gehaald bouwbudget, tijdstip van uitvoering, plaats, relevantie voor de Opdracht, attest van goede uitvoering).
2. Lijst met minimum 3 gelijkaardige referenties van inrichting interieur en realisatie volledige toeristische onthaalconcepten. Indien niet voldoende referenties van toeristische onthaalconcepten kunnen voorgelegd worden kunnen als alternatief bijvoorbeeld inrichting publieke infobalie, cultuur,… gebruikt worden. Concepten toeristisch onthaal genieten de voorkeur.
Van alle opgegeven relevante projecten wordt VERPLICHT een korte omschrijving gegeven (maximaal 4 A4 bladzijden per project, beeldmateriaal niet inbegrepen) met de voornaamste gegevens (verplicht te vermelden: opdrachtgever, opdrachtwaarde met gepland én gehaald bouwbudget, tijdstip van uitvoering, plaats, relevantie voor de Opdracht).
3. Voorstelling van het ontwerpteam: bureau architectuur, interieurstudie toeristische onthaalconcepten, stabiliteit, technieken, EPB, veiligheidscoördinatie ontwerp waarbij de volgende informatie wordt aangeleverd:
Samenstelling van het ontwerpteam
* organigram
* bekwaamheid van het team aantonen aan de hand van curriculum vitae
Kwaliteit projectleider ontwerp van het ontwerpteam
* algemene kwalificaties
* referenties als architect
* ervaring in sector
* ervaring duurzaam bouwen
Kwaliteit projectleider uitvoering van het ontwerpteam
* algemene kwalificaties
* ervaring als werfprojectleider
* ervaring in sector
* volgt ontwerp mee
4. Er wordt één voorbeelddossier voorgesteld van een bouwproject, dat aansluit bij de in mededinging gestelde opdracht. Indien de opdracht werd uitgevoerd door een deel van het voorgestelde projectteam geldt dit als een pluspunt.
Dit dossier moet bevatten:
1. Algemene beschrijving van het project met onder meer (minstens):
- Motivatie waarom dit dossier doorgaat als voorbeelddossier
- Beschrijving van het bouwteam
2. Bestek, plannen, meetstaten
3. Eventueel subsidiedossier
- Vastleggingen van premies van onroerend erfgoed
4. Kostprijsbeheersing
- Voorziene bouwbudget, kostprijs raming en kostprijs realisatie (indien reeds afgewerkt)
5. Foto’s en / of 3D beelden.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   06-08-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 01-09-2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gouverneur van de provincie Antwerpen
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020