Aankondiging van een opdracht

Aanstelling van een architect voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Fonds voor de Letteren
Nationaal identificatienummer
0850.465.910_568777
Postadres
Generaal Van Merlenstraat 30
Plaats
Berchem
Postcode
2600
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elise Vanoosthuyse
Telefoon
+32 479388666
E-mail
elise@flandersliterature.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.vfl.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306171

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306171

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VFL-ARCH-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling van een architect voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen

Referentienummer:   VFL-ARCH-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Aanstelling van een architect voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze opdracht betreft de realisatie van de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden, Lange Leemstraat 57, Antwerpen.
a) Het Hotel André Dumont is op 14.09.2009 opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/7132
Het pand (met koer) met een netto vloeroppervlakte van 1.753 m² is gelegen te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 57, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 6de afdeling, sectie F, perceel nummer 1467 W 3 en de aanhorigheid betreft een gebouw met netto vloeroppervlakte van 180 m², gelegen te 2018 Antwerpen, Van Noortstraat 20, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 6de afdeling, sectie F, perceelnummer 1463 Y 12 , aangeduid op het plan .
De site Hotel Dumont bestaat uit drie onderdelen : het voormalig Hotel Dumont, gebouwd eind negentiende eeuw in neo-gotische stijl, een toevoeging daterend uit de jaren tachtig betaande uit een polyvalente zaal en sanitair, en tot slot een bescheiden rijwoning ter hoogte van de Van Noortstraat. Tussen deze woning en de polyvalente zaal bevindt zich een buitenruimte die vandaag ingericht is als een parkeergelegenheid geflankeerd door wat schaars groen.
De restauratie en renovatie van het hotel Dumont behoort tot het vaste deel van de opdracht (fase 0 tot en met fase 5), samen met de fase 1 (projectvoorbereiding) en fase 2 (voorontwerp) van de renovatie van het pand aan de Van Noortstraat.
Het definitief ontwerp (fase 3), het uitvoeringsontwerp (fase 4) en de algemene leiding van en controle op de uitvoering van de werken (fase 5) voor de renovatie van het pand aan de Van Noortstraat maakt het voorwaardelijke deel uit.
b) De opdracht wordt niet in percelen gesplist omdat er dwingende technische, bedrijfsorganisatorische en artistieke redenen zijn om de opdracht als één geheel aan één zelfde architectenteam toe te vertrouwen dat instaat voor de uniformiteit van visie en aanpak voor de restauratie en renovatie van het Hotel Dumont en aanhorigheden. De opsplitsing in een vast en voorwaardelijk deel doet daaraan geen afbreuk omdat zij louter gesteund is op financiële overwegingen.
c) Taken van de architect:
In het kader van zijn takenpakket zal de dienstverlener de opdrachtgever bijstaan als een goede huisvader en alle nodige handelingen stellen volgens de regels van de kunst om de opdracht uit te voeren zoals beschreven in dit bijzonder bestek.
De dienstverlener zal steeds rekening houden met de best beschikbare technieken (die geen buitensporige kosten met zich meebrengen) en de esthetisch best verantwoorde oplossing. De adviserende taak van de dienstverlener omvat alle nodige adviezen om de voorgenomen restauratie en renovatie te realiseren conform de wettelijke regels en verplichtingen en de technisch dwingende en technisch gangbare voorschriften. De dienstverlener zal al het nodige doen om op een ecologisch verantwoorde wijze de restauratie- en renovatiewerken te plannen en realiseren. Tevens waakt hij over de voorziening en de toepassing van alle redelijk mogelijke maatregelen ter beperking van hinder voor de buurt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de architect worden in volgende fasen pgedeeld:
- fase 1 projectvoorbereiding, hierna afgekort als PW
- fase 2 het voorontwerp, hierna afgekort VO
- fase 3 het definitief ontwerp, hierna afgekort DO
- fase 4 het uitvoeringsontwerp, hierna afgekort UO
- fase 5 de algemene leiding van en de controle op de uitvoering van de werken, hierna afgekort CO

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd aantal gegadigden:   5

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Er zijn drie herleidingscriteria met verschillend gewicht: 1) 40% - de relevantie van de ingediende referenties met betrekking tot een herinrichtingsdossier binnen een gebouw dat ingeschreven is op de lijst van bouwkundig erfgoed of van een beschermd gebouw met het oog op gebruik als kantoor en semi-publieke functie met culturele uitstraling 2) 30 % - evaluatie van de visie en project aanpak van de referentieprojecten 3) 30 % - verhouding tussen beschikbaar budget en gerealiseerd budget (m.b.t. realisatie van ontwerp en abstractie makend van een eventuele specifieke bouwcontext veroorzaakt door derden) Meer informatie over de beoordeling vindt u onder punt VI.3) Nadere inlichtingen.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.
De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.
1) Bewijsmiddelen:
De kandidaat legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is.
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit UEA.
De kandidaat dient tevens volgende documenten toe te voegen:
• de Belgische kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvragen tot deelneming;
• de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
• de buitenlandse kandidaat: uittreksel uit het strafregister (maximaal 6 maand oud), certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.
2) Non-discriminatie:
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De financiële en economische draagkracht van de ondernemer worden aangetoond door :
1° het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s (met inbegrip van risico’s van de 10-jarige aansprakelijkheid) volgens de basiswaarborg opgelegd bij wet (zie onder andere, wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect, wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, wet Laruelle (15/2/2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon)
De inschrijver legt hiervoor een origineel attest of voor eensluidend verklaard afschrift van de verzekeringsmaatschappij voor dat niet ouder is dan drie maanden en dat verklaart dat de verzekering geldig is tot eind 2018.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de ondernemer wordt aangetoond door :
1° voor Belgische architecten : actuele inschrijving bij de Orde van Architecten. De inschrijver legt een bewijs van inschrijving voor;
Voor buitenlandse architecten: actuele inschrijving in het register van dienstverrichting (aanvraag te richten aan de Nationale Raad van de orde van Architecten) (art. 38, 7° en 38 bis wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten ) of op een gelijkaardige officiële lijst in een andere Lid-Staat van de Europese Unie;
De inschrijver legt een attest of een verklaring voor van de orde van architecten of een gelijkaardig orgaan dat een gelijkaardig officiële lijst in een andere Lid-Staat van de Europese Unie beheert, dat niet ouder is dan drie maanden.
De inschrijver legt een ondertekende verklaring voor dat hij zich na het toewijzen van de opdracht zal verzekeren conform de aanvullende besteksvoorschiften van artikel 24 AUR van de huidige opdracht.
Minstens één of meerdere personen die deel zal/zullen uitmaken van het team moet(en) aan deze voorwaarde voldoen.
2° een lijst van referenties die minstens moeten voldoen aan volgende vereisten

Eventuele minimumeisen:

• Een referentie in verband met architectuurdiensten die specifiek betrekking hebben op de renovatie van gebouwen uitgevoerd voor publiek- of privaatrechtelijke instanties, waarbij het bouwwerk tijdens de laatste 4 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking voltooid is en waarbij elke referentie minimaal een bouwkostwaarde van 1.000.000 euro (excl BTW) vertegenwoordigt, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Het is toegelaten om het bouwkostbedrag van 1.000.000 euro (excl BTW) te staven aan de hand van maximaal twee referenties die elk een minimale bouwkostwaarde van 500.000 euro (excl. BTW) hebben.
• Een referentie toont aan dat de inschrijver bekwaam is een herinrichtingsdossier binnen een gebouw dat ingeschreven is op de lijst van bouwkundig erfgoed of van een beschermd gebouw te voltooien, waarbij de nadruk ligt op het creëren van meerwaarde binnen het gebouw. Minimumbedrag van de werken van dit herinrichtingsproject bedraagt 500.000 euro (excl BTW). Doel is te weten hoe kwalitatief de inschrijver dit heeft uitgewerkt, welke nieuwe input, welke architecturale vaardigheden, hedendaagse invullingen, hoe de inschrijver het gebouw en de invulling door herinrichting aanvoelt. De desbetreffende werken werden gerealiseerd en voltooid tijdens de laatste 4 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking.
• Minstens één referentie moet betrekking hebben op een werf waar de werken met toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten zijn gegund, die via een openbare of niet-openbare procedure (aanbesteding, offerteaanvraag) zijn gegund volgens de Belgische wetgeving.
Bewijs:
a/ Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; deze zijn niet mee in te dienen, maar worden naderhand opgevraagd alvorens de selectiesbeslissing wordt genomen.
b/ Indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener; deze zijn niet mee in te dienen, maar worden naderhand opgevraagd alvorens de selectiebeslissing wordt genomen.
c/ De volgende minimumgegevens moeten verstrekt worden per referentie:
- Naam project
- Plaats
- Realisatieperiode
- Bouwheer
- Budget
- Subsidiënt-financiering: toelichting betreffende het beschikbare budget en gerealiseerde budget/ aandeel subsidies binnen totaliteit van de herinrichtingskosten
- Beschrijving pand en het realisatie van het project max 30 lijnen
- Het pv van voorlopige oplevering van de betrokken werken
- Visie en aanpak van het project max 30 lijnen
- Fotomateriaal max 2 ex.
- teamlid/leden van de kandidaat die aan de referentie heeft/hebben meegewerkt.
d/ De kandidaat moet in totaal minstens twee onderscheiden referenties indienen. Per eis mag de kandidaat ook meerdere referenties indienen.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   De wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-05-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. DE BEOORDELING VAN DE HERLEIDINGSCRITERIA (op 10 punten):
- 0: De kandidaat scoort zwaar onvoldoende op dit criterium of laat na voldoende beoordelingselementen te verstrekken
- 1-4: De kandidaat scoort zwak op dit criterium
- 5: De kandidaat scoort voldoende op dit criterium
-7-6: De kandidaat scoort goed op dit criterium
- 9-8: De kandidaat scoort zeer goed op dit criterium
-10: De kandidaat beantwoordt het best aan de verwachtingen van de Aanbestedende Overheid
De vijf best gerangschikten worden finaal geselecteerd.
2. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT
De kandidaat legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de kandidaat geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de kandidaat voldoet aan de selectiecriteria.
Voor opmaak van het UEA kan de kandidaat gebruik maken van het model dat mee opgeladen werd bij de opdrachtdocumenten op e-Notification of de volgende link : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl .
Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de kandidaat alle informatie vermelden om aan te tonen dat hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
De kandidaat moet tevens:
- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als kandidaat, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet;
- in geval de kandidaat een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe;
De aanbestedende overheid kan de kandidaten tijdens de procedure ten allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.
3. DE KEUZE VOOR DE GUNNINGSPROCEDURE van mededingingsprocedure met onderhandeling is gesteund op artikel 38, § 1 2° wet 17.06.2016 overheidsopdrachten.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   15 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing voor een vordering tot schorsing van de uitvoerbaarheid. 60 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing voor een annulatieberoep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
FOD justitie
Postadres
Waterloolaan 115
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!